Διορισμός μελών της Κυβέρνησης, ΦΕΚ Α 214 / 07.10.2009

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 214

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 187 Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ Α214-2009