Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Θεόδωρο Πάγκαλο, ΦΕΚ Β 2430 / 09.12.2009

9 Δεκεμβρίου, 2009 | Θεσμικό Πλαίσιο

Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Θεόδωρο Πάγκαλο.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις αα) του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α 137) ββ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005, «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α 98)

β) το π.δ. 187/7−10−2009 ΦΕΚ Α 214, με το οποίο διορίσθηκε Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης ο Θεόδωρος Πάγκαλος.

γ) το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ− καλείται δαπάνη του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Αναθέτουμε στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Θεόδωρο Πάγκαλο τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Το συντονισμό του κυβερνητικού έργου στους τομείς αρμοδιότητας:
αα) του ΚΥΣΕΑ, όπως οι αρμοδιότητες αυτές καθορίζονται ειδικότερα στο άρθρο 2 παρ. 4 της ΠΥΣ 31/2000 (άρθρο 19 π.δ. 63/2005).
ββ) της Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής, όπως οι αρμοδιότητες αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 5 της, ΠΥΣ 31/2000, ΦΕΚ Α 134, ( άρθρο 21 παρ. 4 π.δ. 63/2005).
β) Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας του αυτής ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης:
αα) Ενημερώνεται:
− για τα μακροπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα προγράμματα ανάπτυξης των αμυντικών ικανοτήτων της χώρας, καθώς και τα μείζονα προγράμματα εκσυγχρονισμού, έρευνας, προμήθειας και παραγωγής αμυντικών μέσων και υλικού.
− για τα θέματα οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής γενικότερης σημασίας
ββ) Συντονίζει την εφαρμογή του οικονομικού προγράμματος της Κυβερνήσεως.
γγ) Προεδρεύει του ΚΥΣΕΑ και της Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής σε περίπτωση κωλύματός μας.

Άρθρο 2

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2009

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΦΕΚ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Β 2430 – 09.12.2009