Επιτροπή Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής

Επιτροπή Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής

1. ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η Επιτροπή Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής ανήκει στα Συλλογικά Όργανα της Κυβέρνησης και προβλέπεται στο άρθρο 15 παρ. 1 του Π.Δ. 63/ 2005, «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
Η Επιτροπή Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής, στο πλαίσιο των αποφάσεων του Πρωθυπουργού και του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζει για θέματα οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής γενικότερης σημασίας και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του οικονομικού προγράμματος της Κυβέρνησης, παρακολουθεί, εποπτεύει και συντονίζει την εφαρμογή του προγράμματος αυτού και των αποφάσεων της, καθώς και εξετάζει τα αναγκαία μέτρα για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της συνολικής αναβάθμισης των ποιοτικών χαρακτηριστικών του τρόπου και των συνθηκών ζωής (άρθρο 21, παρ. 4 του Π.Δ. 63/ 2005, «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».).

2. ΣΥΝΘΕΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ αριθμ. 3 της 3.2.2010 ΠΥΣ, σχετικά με την «Ανασύνθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής», στην εν λόγω Επιτροπή μετέχουν ως πρόεδρος ο Πρωθυπουργός και ως μέλη οι:

α. Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης,
β. Υπουργός Οικονομικών,
γ. Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
δ. Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
ε. Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
στ. Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
ζ. Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
η. Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
θ. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και
ι. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
Της Επιτροπής Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων.
Καθήκοντα γραμματέα της Επιτροπής Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής ασκεί ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Π.Δ. 63/ 2005, «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».:
1.Το Υπουργικό Συμβούλιο και ο Πρωθυπουργός μπορεί να παραπέμπουν για επεξεργασία και λήψη αποφάσεων στα συλλογικά όργανα που προβλέπονται στα άρθρα 17 (Κυβερνητική Επιτροπή) και 18 (Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας) κάθε θέμα της κυβερνητικής πολιτικής του οποίου, κατά την κρίση τους, είναι ανάγκη να επιληφθούν.
2.Το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του Πρωθυπουργού, μπορεί να αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα αρμοδιότητας των άλλων συλλογικών οργάνων και να καταργήσει οποιαδήποτε απόφασή τους.
3.Για τη λήψη των αποφάσεων από τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα, ισχύουν οι αρχές της συζήτησης, της φανερής ψηφοφορίας και της πλειοψηφίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερτερεί η γνώμη υπέρ της οποίας ψήφισε ο πρόεδρος του οργάνου.
4.Τα συλλογικά όργανα συγκαλούνται από τον πρόεδρο τους, ο οποίος και καθορίζει την ημερήσια διάταξη. Επιτρέπεται κατά περίπτωση να μην προσκαλούνται ορισμένα μέλη του συλλογικού κυβερνητικού οργάνου σε συνεδριάσεις κατά τις οποίες δε συζητούνται θέματα της αρμοδιότητάς τους.
5.Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, οι υπουργοί αναπληρώνονται από τους οριζόμενους από αυτούς υφυπουργούς.
6.Στα συλλογικά κυβερνητικά όργανα μπορεί να προσκαλούνται και άλλοι, πλην των τακτικών μελών, υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί, υφυπουργοί, σύμβουλοι του Πρωθυπουργού, υπηρεσιακοί παράγοντες και εμπειρογνώμονες, εφόσον συζητούνται θέματα της αρμοδιότητάς τους.
7.Στα μέλη των συλλογικών κυβερνητικών οργάνων δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση. Στα πρόσωπα που παρέχουν τη γραμματειακή εξυπηρέτησης καταβάλλεται η αποζημίωση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.
8.Τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα για τη διευκόλυνση του έργου τους ζητούν πληροφορίες και στοιχεία από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, που οφείλουν να τις παρέχουν χωρίς καθυστέρηση.
9.Οι προσκλήσεις και η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων των συλλογικών κυβερνητικών οργάνων, στα οποία δεν προεδρεύει ο Πρωθυπουργός, κοινοποιούνται στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης.
10.Στις συνεδριάσεις των συλλογικών κυβερνητικών οργάνων τηρούνται πρακτικά εις διπλούν. Από αυτά το ένα παραμένει στο αρχείο που τηρεί η γραμματεία του συλλογικού οργάνου και το άλλο κοινοποιείται στο Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης και είναι στη διάθεση του Πρωθυπουργού.
11.Τα πρακτικά των συνεδριάσεων των συλλογικών κυβερνητικών οργάνων είναι απόρρητα, το δε απόρρητο διαρκεί για όσο χρόνο ισχύει το απόρρητο των συζητήσεων του Υπουργικού Συμβουλίου. Η διαφύλαξη του απορρήτου των πρακτικών αποτελεί υπηρεσιακή υποχρέωση του γραμματέα του οικείου συλλογικού οργάνου.
12.Χορήγηση αποσπασμάτων επιτρέπεται με τους ίδιους όρους, που προβλέπονται για τα πρακτικά του Υπουργικού Συμβουλίου.