Διυπουργική Επιτροπή για την Παρακολούθηση Εφαρμογής του Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων, ΦΕΚ Β 63 / 27.01.2010

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 63

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Διυπουργική Επιτροπή για την Παρακολούθηση Εφαρμογής του Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων.

Αριθμ. Υ 181 (2)

Διυπουργική Επιτροπή για την Παρακολούθηση Εφαρμογής του Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδιασμού
Διαχείρισης Αποβλήτων.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 3 και του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο που π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98).

β) Τις διατάξεις της ΚΥΑ 50910/2727/2003 «Μέτρα και Όροι για τη διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1909/22.12.2003) και την ανάγκη συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα της Διαχείρισης Αποβλήτων.

γ) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Συνιστάται Διυπουργική Επιτροπή με αντικείμενο την παρακολούθηση εφαρμογής του Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων προκειμένου να γίνει αποτελεσματικότερη η διαχείριση των αποβλήτων και να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.
2. Στην Επιτροπή συμμετέχουν:
α) ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ως Πρόεδρος,
β) ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
γ) η Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
δ) η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, και
ε) ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Άρθρο 2

Η Διυπουργική Επιτροπή για την Παρακολούθηση Εφαρμογής του Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων είναι αρμόδια ιδίως για:
α) τη συστηματική παρακολούθηση και το συντονισμό της διαδικασίας υλοποίησης του Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ και ΠΕΣΔΑ, αντίστοιχα).

β) το σχεδιασμό νέων μέτρων, προγραμμάτων και δράσεων με αντικείμενο την ορθολογική οργάνωση και ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων καθώς και τη διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων για την καλύτερη αξιοποίηση αυτών.

γ) τη δυνατότητα αξιολόγησης, έγκρισης και χρηματοδότησης, με εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους των ανωτέρω μέτρων, προγραμμάτων και δράσεων, όπως επίσης και την εποπτεία και την παρακολούθηση της εφαρμογής τους.

δ) το συντονισμό και την παρακολούθηση της δημιουργίας εθνικού και περιφερειακού δικτύου εγκαταστάσεων αξιοποίησης, επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων.

ε) τη λήψη μέτρων για την περιβαλλοντικά ασφαλή διαχείριση των αποβλήτων με τον καθορισμό τεχνικών προδιαγραφών για την εκπόνηση των μελετών οργάνωσης και λειτουργίας i) των συστημάτων συλλογής και μεταφοράς και ii) των εγκαταστάσεων προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, διάθεσης και αξιοποίησης.
στ) τη συμβολή στην προώθηση της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού στον τομέα της ορθολογικής και φιλικής προς το περιβάλλον διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.

ζ) την εκπροσώπηση της χώρας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σε θέματα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας αυτής η Επιτροπή δύναται να υποβάλλει προς χρηματοδότηση το σύνολο ή τα επιμέρους σχέδια, προγράμματα και
δράσεις του Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων, σε ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα και οργανισμούς, και προτείνει τον τρόπο διαχείρισης και διάθεσης των πόρων αυτών για την εξυπηρέτηση των σκοπών του.

Άρθρο 3

1. Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, ο οποίος και καθορίζει την ημερήσια διάταξη. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αναπληρώνεται κατά τη συνεδρίαση από την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και εν απουσία της από άλλον παρόντα Υπουργό με τη σειρά του άρθρου 1, ενώ οι Υπουργοί μέλη της επιτροπής αναπληρώνονται σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από τον οριζόμενο από αυτούς Υφυπουργό ή Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου τους. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής είναι δυνατό να προσκληθούν και άλλοι Υπουργοί, Υφυπουργοί, Σύμβουλοι του Πρωθυπουργού και υπηρεσιακοί παράγοντες,  εφόσον συζητούνται θέματα της αρμοδιότητάς τους ή και άλλοι εμπειρογνώμονες για θέματα της ειδικότητας τους ή φορείς του δημοσίου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα.
2. Η Επιτροπή για τη διευκόλυνση του έργου της ζητεί πληροφορίες και στοιχεία από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, οι οποίες οφείλουν να τις παρέχουν εγκαίρως και ενημερώνεται με εισηγήσεις από τους αρμόδιους Υπουργούς.
Άρθρο 4

Η Γραμματειακή Υποστήριξη της Επιτροπής εξασφαλίζεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Άρθρο 5

Από την έναρξη ισχύος της παρούσης καταργείται η Διυπουργική Επιτροπή για την Εκπόνηση και Παρακολούθηση Εφαρμογής Ολοκληρωμένου Προγράμματος Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων, που έχει συσταθεί με την Απόφαση Υ 325/14.03.2008 του Πρωθυπουργού (Φ.Ε.Κ. Β΄ 465/17.03.2008).

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2010

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ