Αναφορά Υλοποίησης Δράσεων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Νο. 1

Το Γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης σε συνεργασία με το Γραφείο του Πρωθυπουργού παρακολουθούν με συστηματικό τρόπο την υλοποίηση των μεγάλων δράσεων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
Η κάθε δράση απαιτεί την οριζόντια κινητοποίηση Υπουργείων και Υπηρεσιών και σε συνδυασμό με τις διαδικασίες του δημοσίου, ανακύπτουν σημαντικά εμπόδια στην υλοποίησή τους, τα οποία και δημιουργούν καθυστερήσεις.
Για τον καλύτερο συντονισμό υλοποίησης πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιουλίου 2010 στο Γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης συνάντηση με όλους τους αρμόδιους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς που σχετίζονται με δράσεις τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Στη συνάντηση αποφασίστηκε να λειτουργήσει σε συνεργασία του Γραφείου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης με το Γραφείο του Πρωθυπουργού μια υποστηρικτική επιτελική ομάδα, η οποία:
α. Πραγματοποιεί τακτές προγραμματισμένες συναντήσεις με τους για κάθε δράση αρμόδιους Γραμματείς και τους συνεργάτες τους, για την αποτύπωση της κατάστασης υλοποίησης της κάθε δράσης,
β. Υλοποιεί σύστημα επιτελικής παρακολούθησης των δράσεων με ανάλυση σε επιμέρους στάδια, από το οποίο θα προκύπτει μηνιαία αναφορά η οποία θα δημοσιεύεται στο διαδίκτυο,
γ. Δημιουργεί μηνιαία αναφορά προόδου, ώστε σε περιπτώσεις καθυστερήσεων να γίνονται έγκαιρες παρεμβάσεις.

Η ομάδα ξεκίνησε τις πρώτες συναντήσεις τον Ιούλιο και στις 30 Σεπτεμβρίου ολοκλήρωσε τον 2ο κύκλο συναντήσεων. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 21 συναντήσεις σε επίπεδο Γενικών Γραμματέων και 7 συναντήσεις σε επίπεδο συνεργατών.
Με βάση τις συναντήσεις υπάρχει αποτύπωση των δράσεων, των βημάτων και του βαθμού υλοποίησης του κάθε βήματος, των υπεύθυνων υλοποίησης καθώς και χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης.
Το χρονοδιάγραμμα επισυνάπτεται στην αναφορά υλοποίησης δράσεων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών Νο. 1 / 07.10.2010.

Παρόλο που είναι γνωστή η τεράστια ωφέλεια του Δημοσίου από την υλοποίηση των δράσεων ΤΠΕ παρουσιάζονται σημαντικές καθυστερήσεις και προβλήματα στην υλοποίησή τους. Έχει εκτιμηθεί ότι μόνο οι δράσεις “Ηλεκτρονικές αποδείξεις και φορολογικά στοιχεία”, “Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση”, Αγορά Καυσίμων”, “Απογραφή και Ενιαία Αρχή Πληρωμής”, “On Line Διαχείριση του Προϋπολογισμού” από μόνες τους μπορούν να συνδράμουν στην εξεύρεση 7 έως 10 δις ευρώ σε ετήσια βάση ανάλογα με την πληρότητα υλοποίησης των έργων.

Μέχρι στιγμής έχουν αποτυπωθεί 124 συγκεκριμένα βήματα – υποδράσεις τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν στα πλαίσια των δράσεων, εκ των οποίων λίγα είναι ολοκληρωμένα.

Κατεβάστε την αναφορά
ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΠΕ ΝΟ 1 – 07.10.2010