On-line σύστημα του Γραφείου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης για την παρακολούθηση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2010

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης ανέλαβε, κατόπιν εντολής του Πρωθυπουργού, να συντονίσει τα αρμόδια Υπουργεία, ώστε να αυξηθεί το ποσοστό ενσωμάτωσης των κοινοτικών οδηγιών στο Εθνικό Δίκαιο και να μειωθούν οι παραβάσεις του κοινοτικού δικαίου, με στόχο την μείωση των σχετικών προστίμων που καλείται η χώρα να καταβάλλει.

Στο πλαίσιο αυτό, το Γραφείο του Αντιπροέδρου σχεδίασε και υλοποίησε, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και τη Νομική Διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών, ένα δυναμικό σύστημα παρακολούθησης της πορείας ενσωμάτωσης των Κοινοτικών Οδηγιών στο Εθνικό Δίκαιο, καθώς και της πλήρους μηνιαίας καταγραφής του αριθμού των Μη Ενσωματωμένων Οδηγιών και των ανά Υπουργείο Παραβάσεων του δικαίου της Ε.Ε..

Το Σύστημα Παρακολούθησης Ενσωμάτωσης Κοινοτικών Οδηγιών αποτελεί μια καινοτομία της σημερινής Ελληνικής Κυβέρνησης που αποδεικνύει τη διαφορετική αντιμετώπισή τέτοιων ζητημάτων σε σχέση με το παρελθόν, αφού πλέον αξιοποιούνται οι νέες τεχνολογίες για την συστηματοποίηση και την παρακολούθηση των κυβερνητικών δράσεων, αλλά και τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων τους ανά Υπουργείο.

Το σύστημα αναπτύχθηκε με μηδενικό κόστος για το ελληνικό δημόσιο, καθώς χρησιμοποιήθηκαν η τεχνογνωσία και οι υποδομές του Γραφείου του Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης και της Νομικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών.

Το σύστημα παρουσιάστηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έλαβε πληθώρα θετικών σχολίων.

Η στενή συνεργασία των αρμοδίων Υπηρεσιών όλων των Υπουργείων, υπό το συντονισμό του Αντιπροέδρου, έχει ήδη φέρει απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα, καθώς ο ρυθμός ενσωμάτωσης έχει βελτιωθεί εντυπωσιακά τους τελευταίους μήνες, αφού το ποσοστό μη ενσωμάτωσης των Οδηγιών από την Ελλάδα έπεσε από το 2,4% στο 1%. Η εντυπωσιακή αυτή μείωση μεταφράζεται σε όφελος εκατομμυρίων ευρώ για την Ελλάδα από την αποφυγή προστίμων, αλλά και στην βελτίωση της εικόνας της στην ευρωπαϊκή οικογένεια, καθώς και της εν γένει ασφάλειας δικαίου που πρέπει να διέπει την χώρα μας.

Όπως ισχύει και με τα υπόλοιπα συστήματα παρακολούθησης που υλοποιεί το Γραφείο του Αντιπροέδρου, η σχετική μηνιαία αναφορά θα δημοσιοποιείται στη διεύθυνση www.antiproedros.gov.gr, τηρώντας τις αρχές διαφάνειας και κοινωνικής λογοδοσίας που ακολουθεί η σημερινή Κυβέρνηση.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Το online σύστημα παρακολούθησης του δικαίου της Ε.Ε. αποτελείται από τρεις (3) ηλεκτρονικούς καταλόγους:

1. Αναλυτικός Πίνακας Μη Ενσωματωμένων Οδηγιών

Περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις Οδηγίες που δεν έχουν ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο.

Τα χρώματα

Προκειμένου να είναι πιο ευδιάκριτο το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η ενσωμάτωση της κάθε Οδηγίας, χρησιμοποιούνται τα παρακάτω χρώματα:

* Λευκό: όταν η προθεσμία ενσωμάτωσης της Οδηγίας είναι πέραν του επόμενου εξαμήνου
* Κίτρινο: όταν η προθεσμία ενσωμάτωσης της Οδηγίας λήγει εντός του επόμενου εξαμήνου
* Κόκκινο: όταν η προθεσμία ενσωμάτωσης της Οδηγίας έχει παρέλθει
* Πράσινο: όταν η Οδηγία έχει ενσωματωθεί

1. Συγκεντρωτικός Πίνακας Μη Ενσωματωμένων Οδηγιών

Περιλαμβάνει τον συνολικό αριθμό των μη ενσωματωμένων Οδηγιών ανά Υπουργείο.

1. Συγκεντρωτικός Πίνακας Παραβάσεων του δικαίου της Ε.Ε.

Περιλαμβάνει τον συνολικό αριθμό των Παραβάσεων και τα ποσά που καταβάλλονται ως πρόστιμα ανά Υπουργείο

Το σύστημα παρακολούθησης βασίζεται σε online εφαρμογή, στην οποία έχουν πρόσβαση συνεργάτες των Υπουργείων, οι οποίοι και τροφοδοτούν το σύστημα με δεδομένα. Το κάθε Υπουργείο αποστέλλει σε τακτά χρονικά διαστήματα την κατάσταση της κάθε Οδηγίας ή Παράβασης, μέσω ειδικής online διαδικασίας. Τα δεδομένα συλλέγονται από το σύστημα και, ύστερα από τυπική διαδικασία ελέγχου για την ορθότητά και την πληρότητα τους από τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και το ΥΠ.ΕΞ., ενσωματώνονται στο σύστημα από την Αντιπροεδρία της Κυβέρνησης. Στον πίνακα με την κατάσταση των Μη Ενσωματωμένων Οδηγιών υπάρχει συνεχής πρόσβαση (online) όλων των Υπουργείων, ώστε τα πολιτικά στελέχη να είναι ενημερωμένα με την πιο πρόσφατη πληροφορία για την κατάσταση των Οδηγιών.

Κατόπιν των άνωθι ενεργειών, η Αντιπροεδρία της Κυβέρνησης αναρτά στην ιστοσελίδα της μηνιαία αναφορά.

SYGENTROTIKOS PINAKAS – PARAVASEIS (2)
ANALITIKOS PINAKAS ODIGION
SIGENTROTIKOS PINAKAS ODIGION