Ενημέρωση Υποκειμένων Προσωπικών Δεδομένων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
(Άρθρο 11 Ν. 2472/1997, Κανονιστική Πράξη 1/1999 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα)

Το Γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενημερώνει ότι πρόκειται να προβεί σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων (“Υποκειμένων”) με τις εξής ιδιότητες και ειδικότερα: α) πρόεδρος και μέλη διοικητικού συμβουλίου, διευθυντής, αναπληρωτής διευθυντής, διευθύνων σύμβουλος, πρόεδρος και μέλη επιστημονικού συμβουλίου ερευνητικών κέντρων και β) μισθωτές και εκμισθωτές ακινήτων που συμβάλλονται με τα ερευνητικά κέντρα.

Σκοπός της επεξεργασίας: Στα πλαίσια εξορθολογισμού της δημόσιας διοίκησης και των δημοσίων οικονομικών, η Διυπουργική Γνωμοδοτική Επιτροπή για την κατάργηση και συγχώνευση φορέων του δημοσίου φορέα, της οποίας προΐσταται ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, εξετάζει περιπτώσεις φορέων και οργανισμών, οι οποίοι είτε παρουσιάζουν οικονομικά ελλείμματα, είτε ο σκοπός για τον οποίο ιδρύθηκαν δεν εξυπηρετείται, είτε ακόμα υπάρχουν φορείς με κοινό αντικείμενο, στόχο και σκοπό.

Αποδέκτες των δεδομένων: Για όλα τα δεδομένα: Αρμόδια Υπουργεία, κυβερνητικά όργανα, δημόσιες υπηρεσίες (αυτοτελείς ή μη).

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν πληροφορίες και να προβάλλουν, οποτεδήποτε, νόμιμες αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τα αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης, άρθρο 13 Ν. 2472/1997, όπως ισχύει). Για τυχόν άσκηση του δικαιώματος αντίρρησης, τα υποκείμενα μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Ζαλοκώστα 10 και Κριεζώτου, Αθήνα, με την κα Γεωργία Γκέργκη, τηλέφωνο 2131502109, fax 2103227544, ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]