Ανάθεση του συντονισμού των κρατικών δράσεων για την αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου της Αθήνας στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Θεόδωρο Πάγκαλο

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Υ355 (1)
Ανάθεση του συντονισμού των κρατικών δράσεων για την αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου της Αθήνας στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Θεόδωρο Πάγκαλο.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 40 παρ. 1 περ. α και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), όπως ισχύει.

2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Αναθέτουμε στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Θεόδωρο Πάγκαλο, το συντονισμό των κρατικών δράσεων για την αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου της Αθήνας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2011
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΦΕΚ 2334 – 25.07.2011