Συλλογή στοιχείων εποπτευόμενων φορέων

Σας ενημερώνουμε οτι από 13.09.2011 έως 21.09.2011 βρίσκεται σε εξέλιξη η συλλογή δεδομένων από εποπτευόμενους φορείς του δημοσίου μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής που βρίσκεται στη σελίδα http://antiproedros.gov.gr/merge .

Για οποιαδήποτε θέμα ή πρόβλημα, οι φορείς οι οποίοι έχουν λάβει επιστολή, παρακαλούμε να επικοινωνούν μέσω του συστήματος αναφοράς προβλημάτων πατώντας εδώ .

Φορείς από τους οποίους συλλέγουμε δεδομένα: ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 13.09.2011

Ζητούμενα στοιχεία: ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δείγμα επιστολής: ΠΡΟΤΥΠΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ 13.09.2011

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
(Άρθρο 11 Ν. 2472/1997, Κανονιστική Πράξη 1/1999 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα)

Το Γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενημερώνει ότι πρόκειται να προβεί σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων (“Υποκειμένων”) με τις εξής ιδιότητες και ειδικότερα: α) πρόεδρος και μέλη διοικητικού συμβουλίου, διευθύνων σύμβουλος, διευθυντής και β) μισθωτές και εκμισθωτές ακινήτων που συμβάλλονται με τους εποπτευόμενους φορείς.

Σκοπός της επεξεργασίας: Η συλλογή στοιχείων για τη λειτουργία των εποπτευόμενων φορέων του δημοσίου, ο εξορθολογισμός των δαπανών και η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών από το κράτος προς τους πολίτες.

Αποδέκτες των δεδομένων: Για όλα τα δεδομένα: Αρμόδια Υπουργεία, κυβερνητικά όργανα, δημόσιες υπηρεσίες (αυτοτελείς ή μη), φορείς του δημοσίου, Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί.

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν πληροφορίες και να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που τα αφορούν (δικαίωμα πρόσβασης, άρθρο 12 Ν. 2472/1997, όπως ισχύει), καθώς και να προβάλλουν, οποτεδήποτε, νόμιμες αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τα αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης, άρθρο 13 Ν. 2472/1997, όπως ισχύει). Για τυχόν άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης και αντίρρησης, τα υποκείμενα μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Ζαλοκώστα 10 και Κριεζώτου, Αθήνα, τηλ.: 2131502100, fax: 2103227544, ηλεκτρονική  διεύθυνση secretaryantiproedros.gov.gr .