Παρακολούθηση υλοποίησης αποφάσεων συγχωνεύσεων – καταργήσεων φορέων του δημοσίου

Από τις συνεδριάσεις και αποφάσεις της Διυπουργικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής για τη σύσταση, κατάργηση, αναδιάρθρωση και μετατροπή Υπηρεσιών, Συμβουλίων, Επιτροπών και Φορέων του Δημόσιου Τομέα, προέκυψε η ψήφιση των κάτωθι νόμων και ειδικότερα:
1) Του Ν. 3895/2010 (ΦΕΚ 206Α’/08-12-2010), με τον οποίο καταργήθηκαν ή συγχωνεύθηκαν 77 φορείς και
2) Του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180Α’/22-08-2011), με τον οποίο καταργήθηκαν ή συγχωνεύθηκαν 31 φορείς, ενώ στον ίδιο νόμο προβλέπεται η κατάργηση, συγχώνευση ή αναδιάρθρωση 11 μεγάλων φορέων του δημοσίου, με την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης.

Το Γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης στα πλαίσια της λειτουργίας της  Διυπουργικής Επιτροπής, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και τα αρμόδια Υπουργεία, παρακολουθεί την υλοποίηση των ως άνω ψηφισθέντων νόμων.

Για τους λόγους αυτούς καταρτίστηκε σχετικός πίνακας παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης των Ν. 3895/2010 και 4002/2011, ο οποίος ανανεώνεται συνεχώς σύμφωνα με την πορεία υλοποίησης των αποφάσεων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ν. 3895 ΚΑΙ 4002 (pdf)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ν. 3895 ΚΑΙ 4002 (xlsx)