Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το Έργο «Διενέργεια και τεχνική υποστήριξη διαδικασιών συγχωνεύσεων/ καταργήσεων φορέων του Δημοσίου».

Αναθέτουσα Αρχή«Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» (ΚτΠ Α.Ε.)
Τίτλος ΈργουΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ/ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Πηγή ΧρηματοδότησηςΕΣΠΑ Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση»
Είδος ΔιαδικασίαςΑνοικτός Διαγωνισμός
Φορέας για τον οποίο προορίζεται το ΈργοΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Τόπος Παράδοσης – Τόπος Παροχής ΥπηρεσιώνΟι εγκαταστάσεις της ΚτΠ Α.Ε., Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2–4, ΤΚ 172 37 Υμηττός, καθώς και στα εκάστοτε σημεία εντός της Ελληνικής Επικράτειας που θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο των εκτελεστικών συμβάσεων που βασίζονται στη Συμφωνία – Πλαίσιο
Είδος ΣύμβασηςΣυμφωνία – Πλαίσιο Υπηρεσιών. Ταξινόμηση κατά CPV : -72000000-5: Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη. -79000000-4: Επιχειρηματικές υπηρεσίες: νομικές, μάρκετινγκ, παροχής συμβουλών, πρόσληψης, εκτύπωσης και ασφάλειας.
Προϋπολογισμός (χωρίς Φ.Π.Α.)11.800.000,00 €
Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)14.514.000,00 €
Χρηματοδότηση ΈργουΤο Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΚΤ και από Εθνικούς Πόρους. Κωδικός Πράξης: 303807 Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και συγκεκριμένα τον ενάριθμο κωδικό ΣΑ Ε158 και τον Κωδικό Πράξης 2011ΣΕ31580009
Χρόνος Υλοποίησης – Διάρκεια ΈργουΤριάντα έξι (36) μήνες. Η Διάρκεια της Συμφωνίας Πλαισίου και των Εκτελεστικών Συμβάσεων δεν θα εκτείνεται πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2015.
Προθεσμία για Υποβολή Διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης09/04/2012
Καταληκτική Ημερομηνία και Ώρα Υποβολής Προσφορών03/05/2012 και ώρα 12:00
Τόπος Κατάθεσης των ΠροσφορώνΗ έδρα της ΚτΠ Α.Ε.
Ημερομηνία και Ώρα Αποσφράγισης Προσφορών03/05/2012 και ώρα 12:00
Ημερομηνία Διακήρυξης02/03/2012
Αποστολή Παρατηρήσεωνpublic_mcsktpae.gr

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού «Διενέργεια και τεχνική υποστήριξη διαδικασιών συγχωνεύσεων/ καταργήσεων φορέων του Δημοσίου»

Απόφαση διενέργειας Ανοικτού Διαγωνισμού