- Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης - https://antiproedros.gov.gr -

Συγχώνευση φορέων εποπτευόμενων από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

8 Νοεμβρίου, 2011 @ 13:27 | Συγχωνεύσεις / Καταργήσεις / Αναδιοργανώσεις φορέων του Δημοσίου

Συγχώνευση με απορρόφηση της Ανώνυμης Εταιρείας «ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.» από την «ΕΤΕΑΝ Α.Ε.»

7 Νοεμβρίου, 2011 @ 12:54 | Συγχωνεύσεις / Καταργήσεις / Αναδιοργανώσεις φορέων του Δημοσίου

Συγχώνευση δια απορροφήσεως των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου «ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ» (Ε.Ι.Ν.), «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) και «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» (Ι.Ν.), εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων»

4 Νοεμβρίου, 2011 @ 13:25 | Συγχωνεύσεις / Καταργήσεις / Αναδιοργανώσεις φορέων του Δημοσίου

Παρακολούθηση υλοποίησης αποφάσεων συγχωνεύσεων – καταργήσεων φορέων του δημοσίου

22 Οκτωβρίου, 2011 @ 18:33 | Κυβερνητικό Έργο,Νέα - Ανακοινώσεις,Συγχωνεύσεις / Καταργήσεις / Αναδιοργανώσεις φορέων του Δημοσίου

Από τις συνεδριάσεις και αποφάσεις της Διυπουργικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής για τη σύσταση, κατάργηση, αναδιάρθρωση και μετατροπή Υπηρεσιών, Συμβουλίων, Επιτροπών και Φορέων του Δημόσιου Τομέα, προέκυψε η ψήφιση των κάτωθι νόμων και ειδικότερα:
1) Του Ν. 3895/2010 (ΦΕΚ 206Α’/08-12-2010), με τον οποίο καταργήθηκαν ή συγχωνεύθηκαν 77 φορείς και
2) Του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180Α’/22-08-2011), με τον οποίο καταργήθηκαν ή συγχωνεύθηκαν 31 φορείς, ενώ στον ίδιο νόμο προβλέπεται η κατάργηση, συγχώνευση ή αναδιάρθρωση 11 μεγάλων φορέων του δημοσίου, με την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης.

Το Γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης στα πλαίσια της λειτουργίας της  Διυπουργικής Επιτροπής, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και τα αρμόδια Υπουργεία, παρακολουθεί την υλοποίηση των ως άνω ψηφισθέντων νόμων.

Για τους λόγους αυτούς καταρτίστηκε σχετικός πίνακας παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης των Ν. 3895/2010 και 4002/2011, ο οποίος ανανεώνεται συνεχώς σύμφωνα με την πορεία υλοποίησης των αποφάσεων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ν. 3895 ΚΑΙ 4002 [4] (pdf)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ν. 3895 ΚΑΙ 4002 [5] (xlsx)

10η Αναφορά Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης της Ενσωμάτωσης Κοινοτικών Οδηγιών στο Εθνικό Δίκαιο.

21 Οκτωβρίου, 2011 @ 12:52 | Ανακοινώσεις - Δ. Τύπου,Κυβερνητικό Έργο,Νέα - Ανακοινώσεις,Παρακολούθηση Ενσωμάτωσης Κοινοτικών Οδηγιών στο Εθνικό Δίκαιο

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης ανέλαβε, κατόπιν εντολής του Πρωθυπουργού, να συντονίσει τα αρμόδια Υπουργεία, ώστε να αυξηθεί το ποσοστό ενσωμάτωσης των κοινοτικών οδηγιών στο Εθνικό Δίκαιο και να μειωθούν οι παραβάσεις του κοινοτικού δικαίου, με στόχο την μείωση των σχετικών προστίμων που καλείται η χώρα να καταβάλλει.
Στο πλαίσιο αυτό, το Γραφείο του Αντιπροέδρου σχεδίασε και υλοποίησε, σε συνεργασία με το Γραφείο Διεθνών και Κοινοτικών Θεμάτων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και τη Νομική Διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών, ένα δυναμικό σύστημα παρακολούθησης της πορείας ενσωμάτωσης των Κοινοτικών Οδηγιών στο Εθνικό Δίκαιο, καθώς και της πλήρους μηνιαίας καταγραφής του αριθμού των Μη Ενσωματωμένων Οδηγιών και των ανά Υπουργείο Παραβάσεων του δικαίου της Ε.Ε..
Το Σύστημα Παρακολούθησης Ενσωμάτωσης Κοινοτικών Οδηγιών αποτελεί μια καινοτομία της σημερινής Ελληνικής Κυβέρνησης που αποδεικνύει τη διαφορετική αντιμετώπισή τέτοιων ζητημάτων σε σχέση με το παρελθόν, αφού πλέον αξιοποιούνται οι νέες τεχνολογίες για την συστηματοποίηση και την παρακολούθηση των κυβερνητικών δράσεων, αλλά και τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων τους ανά Υπουργείο.
Το σύστημα αναπτύχθηκε με μηδενικό κόστος για το ελληνικό Δημόσιο, καθώς χρησιμοποιήθηκαν η τεχνογνωσία και οι υποδομές του Γραφείου του Αντιπροέδρου, το Γραφείο Διεθνών και Κοινοτικών Θεμάτων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και η Νομική Διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών.
Σήμερα 21/10/2011 εκδίδεται η δέκατη μηνιαία αναφορά, που παρουσιάζει:
1. Πλήθος Μη Ενσωματωμένων Οδηγιών και Παραβάσεων ανά Υπουργείο
2. Ύψος Προστίμων ανά Υπουργείο
3. Μεταβολή της κατάστασης των πιο πάνω δεικτών ανά Υπουργείο.
4. Αναλυτικό Πίνακα των Μη Ενσωματωμένων Οδηγιών
Τα χρώματα
Προκειμένου να είναι πιο ευδιάκριτο το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η ενσωμάτωση της κάθε Οδηγίας χρησιμοποιούνται τα παρακάτω χρώματα:
Λευκό: όταν η προθεσμία ενσωμάτωσης της Οδηγίας είναι πέραν του επόμενου Scoreboard.
(και όχι πέραν του επομένου εξαμήνου, όπως ήταν στις πρώτες αναφορές. )
Κίτρινο: όταν η προθεσμία ενσωμάτωσης της Οδηγίας λήγει πριν το επόμενο Scoreboard. (και όχι εντός του επομένου εξαμήνου, όπως ήταν στις πρώτες αναφορές. )
Κόκκινο: όταν η προθεσμία ενσωμάτωσης της Οδηγίας έχει παρέλθει
Πράσινο: όταν η Οδηγία έχει ενσωματωθεί

Αξιολογώντας τα στοιχεία που προκύπτουν από τους πίνακες του Συστήματος Παρακολούθησης Ενσωμάτωσης Κοινοτικών Οδηγιών παρατηρούμε ότι έχει αυξηθεί το ποσοστό ενσωμάτωσης των κοινοτικών οδηγιών στο Εθνικό Δίκαιο με ταυτόχρονη μείωση των μη ενσωματωμένων οδηγιών, των οποίων έχει λήξει η προθεσμία ενσωμάτωσης . Έτσι η Ελλάδα ισχυροποιεί την θέση της στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και συγχρόνως ,σε μια περίοδο εξαιρετικά δύσκολη, αποφεύγει την περαιτέρω οικονομική της επιβάρυνση με την αποφυγή προστίμων.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – ΟΔΗΓΙΩΝ [6]
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ [7]
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ- ΟΔΗΓΙΩΝ [8]

Συγχώνευση δια απορροφήσεως των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου «Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.)», «Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.)» και «Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.), εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

20 Οκτωβρίου, 2011 @ 13:24 | Συγχωνεύσεις / Καταργήσεις / Αναδιοργανώσεις φορέων του Δημοσίου

Σύσταση Οργανισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ» και συγχώνευση εποπτευόμενων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων νομικών προσώπων.

13 Οκτωβρίου, 2011 @ 13:21 | Συγχωνεύσεις / Καταργήσεις / Αναδιοργανώσεις φορέων του Δημοσίου

Συναντήσεις του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Θεόδωρου Πάγκαλου, για το κέντρο της Αθήνας, την αστυνόμευση των περιοχών της Δυτικής Αττικής και το μεταναστευτικό ζήτημα.

4 Οκτωβρίου, 2011 @ 18:18 | Ανακοινώσεις - Δ. Τύπου,Κυβερνητικό Έργο,Νέα - Ανακοινώσεις,Παρακολούθηση δράσεων για το κέντρο της Αθήνας

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Θεόδωρος Πάγκαλος συναντήθηκε σήμερα, Τρίτη 04.10.2011, με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστο Παπουτσή, με θέμα τις δράσεις για την αναβάθμιση του κέντρου της Αθήνας.

Στη συνέχεια ακολούθησε συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, με την παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στην οποία συμμετείχαν η Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής κα Σταυρούλα Δήμου, οι Δήμαρχοι Ασπροπύργου κ. Νικόλαος Μελετίου, Μάνδρας-Ειδυλλίας κ. Γεώργιος Δρίκος, Μεγάρων κ. Ιωάννης Μαρινάκης, ο Πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου κ. Κωνσταντίνος Σερράος, και στελέχη των συναρμόδιων φορέων.

Κατά τη συνεδρίαση συζητήθηκαν τα θέματα της αστυνόμευσης των περιοχών της Δυτικής Αττικής και το μεταναστευτικό ζήτημα.

Συνάντηση Εργασίας για το Ενιαίο Μητρώο Φορέων του Δημοσίου Τομέα.

3 Οκτωβρίου, 2011 @ 21:14 | Ανακοινώσεις - Δ. Τύπου,Κυβερνητικό Έργο,Νέα - Ανακοινώσεις,Συγχωνεύσεις / Καταργήσεις / Αναδιοργανώσεις φορέων του Δημοσίου

Σήμερα Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 13.00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Εξωτερικών «Γιάννος Κρανιδιώτης» συνάντηση εργασίας με τίτλο «Ενιαίο μητρώο φορέων του δημοσίου τομέα».

Στη συνάντηση συμμετείχαν: ο Ειδικός Γραμματέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Στέφανος Γκρίτζαλης, συνεργάτες του Γραφείου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, συνεργάτες του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης και στελέχη υπουργείων.

Η συνάντηση είχε ως αντικείμενο τη σχεδίαση, οργάνωση και υλοποίηση ολοκληρωμένου μητρώου φορέων του δημοσίου, στο πλαίσιο της δράσης που συντονίζει ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Θεόδωρος Πάγκαλος, για τις καταργήσεις, συγχωνεύσεις και αναδιαρθρώσεις φορέων και υπηρεσιών του δημοσίου τομέα.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των Υπουργείων, οι οποίοι και ανέλαβαν την επικαιροποίηση της βασικής πληροφορίας του μητρώου εντός του Οκτωβρίου.

Συλλογή στοιχείων εποπτευόμενων φορέων

14 Σεπτεμβρίου, 2011 @ 08:35 | Νέα - Ανακοινώσεις,Συγχωνεύσεις / Καταργήσεις / Αναδιοργανώσεις φορέων του Δημοσίου

Σας ενημερώνουμε οτι από 13.09.2011 έως 21.09.2011 βρίσκεται σε εξέλιξη η συλλογή δεδομένων από εποπτευόμενους φορείς του δημοσίου μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής που βρίσκεται στη σελίδα http://antiproedros.gov.gr/merge [11] .

Για οποιαδήποτε θέμα ή πρόβλημα, οι φορείς οι οποίοι έχουν λάβει επιστολή, παρακαλούμε να επικοινωνούν μέσω του συστήματος αναφοράς προβλημάτων πατώντας εδώ [12] .

Φορείς από τους οποίους συλλέγουμε δεδομένα: ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 13.09.2011 [13]

Ζητούμενα στοιχεία: ΣΤΟΙΧΕΙΑ [14]

Δείγμα επιστολής: ΠΡΟΤΥΠΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ 13.09.2011 [15]

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
(Άρθρο 11 Ν. 2472/1997, Κανονιστική Πράξη 1/1999 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα)

Το Γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενημερώνει ότι πρόκειται να προβεί σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων (“Υποκειμένων”) με τις εξής ιδιότητες και ειδικότερα: α) πρόεδρος και μέλη διοικητικού συμβουλίου, διευθύνων σύμβουλος, διευθυντής και β) μισθωτές και εκμισθωτές ακινήτων που συμβάλλονται με τους εποπτευόμενους φορείς.

Σκοπός της επεξεργασίας: Η συλλογή στοιχείων για τη λειτουργία των εποπτευόμενων φορέων του δημοσίου, ο εξορθολογισμός των δαπανών και η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών από το κράτος προς τους πολίτες.

Αποδέκτες των δεδομένων: Για όλα τα δεδομένα: Αρμόδια Υπουργεία, κυβερνητικά όργανα, δημόσιες υπηρεσίες (αυτοτελείς ή μη), φορείς του δημοσίου, Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί.

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν πληροφορίες και να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που τα αφορούν (δικαίωμα πρόσβασης, άρθρο 12 Ν. 2472/1997, όπως ισχύει), καθώς και να προβάλλουν, οποτεδήποτε, νόμιμες αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τα αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης, άρθρο 13 Ν. 2472/1997, όπως ισχύει). Για τυχόν άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης και αντίρρησης, τα υποκείμενα μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Ζαλοκώστα 10 και Κριεζώτου, Αθήνα, τηλ.: 2131502100, fax: 2103227544, ηλεκτρονική  διεύθυνση secretaryantiproedros.gov.gr [16] .

 


Εκτυπώθηκε απο το Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης: https://antiproedros.gov.gr

Σύνδεσμος Ανάρτησης : https://antiproedros.gov.gr/2011/09/14/2419

Σύνδεσμοι:

[1] Συγχώνευση φορέων εποπτευόμενων από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής: http://antiproedros.gov.gr/wp-content/uploads/2011/11/ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ-ΦΟΡΕΩΝ-ΥΠΕΚΑ-ΙΓΜΕ.pdf

[2] Συγχώνευση με απορρόφηση της Ανώνυμης Εταιρείας «ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.» από την «ΕΤΕΑΝ Α.Ε.»: http://antiproedros.gov.gr/wp-content/uploads/2011/12/ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ-ΕΟΜΜΕΧ-Α.Ε..pdf

[3] Συγχώνευση δια απορροφήσεως των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου «ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ» (Ε.Ι.Ν.), «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) και «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» (Ι.Ν.), εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων»: http://antiproedros.gov.gr/wp-content/uploads/2011/11/ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ-ΕΘΝΙΚΟΥ-ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑΣ.pdf

[4] ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ν. 3895 ΚΑΙ 4002: http://antiproedros.gov.gr/wp-content/uploads/2011/10/%CE%A0%CE%99%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%91%CE%A3-%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%A5%CE%98%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3-%CE%A5%CE%9B%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3-%CE%9D.-3895-%CE%9A%CE%91%CE%99-4002.pdf

[5] ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ν. 3895 ΚΑΙ 4002: http://antiproedros.gov.gr/wp-content/uploads/2011/10/%CE%A0%CE%99%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%91%CE%A3-%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%A5%CE%98%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3-%CE%A5%CE%9B%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3-%CE%9D.-3895-%CE%9A%CE%91%CE%99-4002.xlsx

[6] ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – ΟΔΗΓΙΩΝ: http://antiproedros.gov.gr/wp-content/uploads/2011/10/ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΟΔΗΓΙΩΝ1.pdf

[7] ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ: http://antiproedros.gov.gr/wp-content/uploads/2011/10/ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ.pdf

[8] ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ- ΟΔΗΓΙΩΝ: http://antiproedros.gov.gr/wp-content/uploads/2011/10/ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΟΔΗΓΙΩΝ.pdf

[9] Συγχώνευση δια απορροφήσεως των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου «Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.)», «Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.)» και «Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.), εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων: http://antiproedros.gov.gr/wp-content/uploads/2011/11/ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ-ΕΚΕΠΙΣ-ΕΚΕΠ-ΕΟΠΠ.pdf

[10] Σύσταση Οργανισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ» και συγχώνευση εποπτευόμενων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων νομικών προσώπων.: http://antiproedros.gov.gr/wp-content/uploads/2011/11/Συγχώνευση-εποπτευόμενων-από-το-ΥΠΑΑΤ-νομικών-προσώπων.pdf

[11] http://antiproedros.gov.gr/merge: http://antiproedros.gov.gr/merge

[12] εδώ: http://ticketing.ktpae.gr/MergeHelpDesk/default.aspx?option=32200

[13] ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 13.09.2011: http://antiproedros.gov.gr/wp-content/uploads/2011/09/%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%A3-%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%99%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%91-13.09.2011.xls

[14] ΣΤΟΙΧΕΙΑ: http://antiproedros.gov.gr/wp-content/uploads/2011/09/institutions.xls

[15] ΠΡΟΤΥΠΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ 13.09.2011: http://antiproedros.gov.gr/wp-content/uploads/2011/09/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A4%CE%A5%CE%A0%CE%97-%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%97-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3-%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%A3-13.09.2011.doc

[16] Εικόνα: mailto:%73%65%63%72%65%74%61%72%79%40%61%6e%74%69%70%72%6f%65%64%72%6f%73%2e%67%6f%76%2e%67r

Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης.