- Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης - https://antiproedros.gov.gr -

Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημιώσεων σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις, τα ακίνητα των οποίων υπέστησαν ζημιές κατά τα επεισόδια της 12ης Φεβρουαρίου 2012.

30 Απριλίου, 2012 @ 13:55 | Θεσμικό Πλαίσιο,Νέα - Ανακοινώσεις,Παρακολούθηση δράσεων για το κέντρο της Αθήνας

Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 2/32906/0026/12-4-2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄1306), με την οποία καθορίζονται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την καταβολή των αποζημιώσεων για τις περιπτώσεις που οι ζημίες είναι κάτω των 15.000 ευρώ, βάσει του άρθρου 3 της από 15 Μαρτίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για τη λήψη μέτρων για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τα γεγονότα της 12ης Φεβρουαρίου 2012 στο Κέντρο των Αθηνών (ΦΕΚ Α΄59).

Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ Β’ 1306/2012 [1](PDF)

Λήψη μέτρων για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τα γεγονότα της 12ης Φεβρουαρίου 2012 στο Κέντρο των Αθηνών

19 Μαρτίου, 2012 @ 16:32 | Θεσμικό Πλαίσιο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 59

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Λήψη μέτρων για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τα γεγονότα της 12ης Φεβρουαρίου 2012 στο Κέντρο των Αθηνών.

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ Α’ 59/15.03.2012 [2] (PDF)

Ανάθεση του συντονισμού των κρατικών δράσεων για την αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου της Αθήνας στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Θεόδωρο Πάγκαλο

21 Ιουλίου, 2011 @ 11:14 | Θεσμικό Πλαίσιο,Νέα - Ανακοινώσεις,Παρακολούθηση δράσεων για το κέντρο της Αθήνας

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Υ355 (1)
Ανάθεση του συντονισμού των κρατικών δράσεων για την αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου της Αθήνας στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Θεόδωρο Πάγκαλο.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 40 παρ. 1 περ. α και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), όπως ισχύει.

2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Αναθέτουμε στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Θεόδωρο Πάγκαλο, το συντονισμό των κρατικών δράσεων για την αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου της Αθήνας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2011
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΦΕΚ 2334 – 25.07.2011 [3]

Πράξη 6 της 17−2−2010 Τροποποίηση της 33/2006 Π.Υ.Σ. «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα».

28 Ιουνίου, 2010 @ 11:45 | Θεσμικό Πλαίσιο

Πράξη 6 της 17.2.2010
Τροποποίηση της 33/2006 Π.Υ.Σ. «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα».

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις:

α) της περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 137) (άρθρο 15 παρ. 2 περ. γ΄ π.δ. 63/2005, Α΄ 98),

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005),
γ) της 33/2006 Π.Υ.Σ. «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (Α΄ 280), όπως ισχύει,

δ) της 2876/7.10.2009 απόφασης του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β΄ 2234),

ε) του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε “Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας”, μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης και
υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 213),

2) το γεγονός ότι από την πράξη αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και

3) τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζει:

Τροποποιεί την παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 33/2006 Π.Υ. Σ. «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» ως εξής: «1. Συνιστάται Τετραμελής Επιτροπή που αποτελείται από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, ως Πρόεδρο, τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τον Υπουργό Οικονομικών και το Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης. Η Επιτροπή είναι αποκλειστικά αρμόδια για τη χορήγηση της έγκρισης της επόμενης παραγράφου».

Η ισχύς της Πράξης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΑΞΗ 6.17.2.2010 [4]

Διυπουργική Επιτροπή για την Παρακολούθηση Εφαρμογής του Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων, ΦΕΚ Β 63 / 27.01.2010

27 Ιανουαρίου, 2010 @ 10:35 | Θεσμικό Πλαίσιο,Κυβερνητικό Έργο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 63

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Διυπουργική Επιτροπή για την Παρακολούθηση Εφαρμογής του Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων.

Αριθμ. Υ 181 (2)

Διυπουργική Επιτροπή για την Παρακολούθηση Εφαρμογής του Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδιασμού
Διαχείρισης Αποβλήτων.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 3 και του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο που π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98).

β) Τις διατάξεις της ΚΥΑ 50910/2727/2003 «Μέτρα και Όροι για τη διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1909/22.12.2003) και την ανάγκη συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα της Διαχείρισης Αποβλήτων.

γ) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Συνιστάται Διυπουργική Επιτροπή με αντικείμενο την παρακολούθηση εφαρμογής του Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων προκειμένου να γίνει αποτελεσματικότερη η διαχείριση των αποβλήτων και να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.
2. Στην Επιτροπή συμμετέχουν:
α) ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ως Πρόεδρος,
β) ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
γ) η Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
δ) η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, και
ε) ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Άρθρο 2

Η Διυπουργική Επιτροπή για την Παρακολούθηση Εφαρμογής του Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων είναι αρμόδια ιδίως για:
α) τη συστηματική παρακολούθηση και το συντονισμό της διαδικασίας υλοποίησης του Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ και ΠΕΣΔΑ, αντίστοιχα).

β) το σχεδιασμό νέων μέτρων, προγραμμάτων και δράσεων με αντικείμενο την ορθολογική οργάνωση και ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων καθώς και τη διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων για την καλύτερη αξιοποίηση αυτών.

γ) τη δυνατότητα αξιολόγησης, έγκρισης και χρηματοδότησης, με εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους των ανωτέρω μέτρων, προγραμμάτων και δράσεων, όπως επίσης και την εποπτεία και την παρακολούθηση της εφαρμογής τους.

δ) το συντονισμό και την παρακολούθηση της δημιουργίας εθνικού και περιφερειακού δικτύου εγκαταστάσεων αξιοποίησης, επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων.

ε) τη λήψη μέτρων για την περιβαλλοντικά ασφαλή διαχείριση των αποβλήτων με τον καθορισμό τεχνικών προδιαγραφών για την εκπόνηση των μελετών οργάνωσης και λειτουργίας i) των συστημάτων συλλογής και μεταφοράς και ii) των εγκαταστάσεων προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, διάθεσης και αξιοποίησης.
στ) τη συμβολή στην προώθηση της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού στον τομέα της ορθολογικής και φιλικής προς το περιβάλλον διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.

ζ) την εκπροσώπηση της χώρας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σε θέματα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας αυτής η Επιτροπή δύναται να υποβάλλει προς χρηματοδότηση το σύνολο ή τα επιμέρους σχέδια, προγράμματα και
δράσεις του Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων, σε ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα και οργανισμούς, και προτείνει τον τρόπο διαχείρισης και διάθεσης των πόρων αυτών για την εξυπηρέτηση των σκοπών του.

Άρθρο 3

1. Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, ο οποίος και καθορίζει την ημερήσια διάταξη. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αναπληρώνεται κατά τη συνεδρίαση από την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και εν απουσία της από άλλον παρόντα Υπουργό με τη σειρά του άρθρου 1, ενώ οι Υπουργοί μέλη της επιτροπής αναπληρώνονται σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από τον οριζόμενο από αυτούς Υφυπουργό ή Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου τους. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής είναι δυνατό να προσκληθούν και άλλοι Υπουργοί, Υφυπουργοί, Σύμβουλοι του Πρωθυπουργού και υπηρεσιακοί παράγοντες,  εφόσον συζητούνται θέματα της αρμοδιότητάς τους ή και άλλοι εμπειρογνώμονες για θέματα της ειδικότητας τους ή φορείς του δημοσίου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα.
2. Η Επιτροπή για τη διευκόλυνση του έργου της ζητεί πληροφορίες και στοιχεία από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, οι οποίες οφείλουν να τις παρέχουν εγκαίρως και ενημερώνεται με εισηγήσεις από τους αρμόδιους Υπουργούς.
Άρθρο 4

Η Γραμματειακή Υποστήριξη της Επιτροπής εξασφαλίζεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Άρθρο 5

Από την έναρξη ισχύος της παρούσης καταργείται η Διυπουργική Επιτροπή για την Εκπόνηση και Παρακολούθηση Εφαρμογής Ολοκληρωμένου Προγράμματος Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων, που έχει συσταθεί με την Απόφαση Υ 325/14.03.2008 του Πρωθυπουργού (Φ.Ε.Κ. Β΄ 465/17.03.2008).

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2010

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Ανασύνθεση της Διυπουργικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής για τη σύσταση, κατάργηση, αναδιάρθρωση και μετατροπή Υπηρεσιών, Συμβουλίων, Επιτροπών και Φορέων του Δημόσιου Τομέα, ΦΕΚ B 19/15.01.2010

15 Ιανουαρίου, 2010 @ 16:15 | Θεσμικό Πλαίσιο,Κυβερνητικό Έργο,Συγχωνεύσεις / Καταργήσεις / Αναδιοργανώσεις φορέων του Δημοσίου

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 19

Ανασύνθεση της Διυπουργικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής για τη σύσταση, κατάργηση, αναδιάρθρωση και μετατροπή Υπηρεσιών, Συμβουλίων, Επιτροπών και Φορέων του Δημόσιου Τομέα (Απόφ. Πρωθ. 189/19.07.2006 (ΦΕΚ Β’ 953) και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της………………………………………..    1

ΦΕΚ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β19 [5]

Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Θεόδωρο Πάγκαλο, ΦΕΚ Β 2430 / 09.12.2009

9 Δεκεμβρίου, 2009 @ 09:43 | Θεσμικό Πλαίσιο

Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Θεόδωρο Πάγκαλο.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις αα) του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α 137) ββ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005, «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α 98)

β) το π.δ. 187/7−10−2009 ΦΕΚ Α 214, με το οποίο διορίσθηκε Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης ο Θεόδωρος Πάγκαλος.

γ) το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ− καλείται δαπάνη του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Αναθέτουμε στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Θεόδωρο Πάγκαλο τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Το συντονισμό του κυβερνητικού έργου στους τομείς αρμοδιότητας:
αα) του ΚΥΣΕΑ, όπως οι αρμοδιότητες αυτές καθορίζονται ειδικότερα στο άρθρο 2 παρ. 4 της ΠΥΣ 31/2000 (άρθρο 19 π.δ. 63/2005).
ββ) της Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής, όπως οι αρμοδιότητες αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 5 της, ΠΥΣ 31/2000, ΦΕΚ Α 134, ( άρθρο 21 παρ. 4 π.δ. 63/2005).
β) Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας του αυτής ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης:
αα) Ενημερώνεται:
− για τα μακροπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα προγράμματα ανάπτυξης των αμυντικών ικανοτήτων της χώρας, καθώς και τα μείζονα προγράμματα εκσυγχρονισμού, έρευνας, προμήθειας και παραγωγής αμυντικών μέσων και υλικού.
− για τα θέματα οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής γενικότερης σημασίας
ββ) Συντονίζει την εφαρμογή του οικονομικού προγράμματος της Κυβερνήσεως.
γγ) Προεδρεύει του ΚΥΣΕΑ και της Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής σε περίπτωση κωλύματός μας.

Άρθρο 2

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2009

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΦΕΚ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Β 2430 – 09.12.2009 [6]

Διορισμός μελών της Κυβέρνησης, ΦΕΚ Α 214 / 07.10.2009

7 Οκτωβρίου, 2009 @ 09:39 | Θεσμικό Πλαίσιο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 214

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 187 Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ Α214-2009 [7]


Εκτυπώθηκε απο το Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης: https://antiproedros.gov.gr

Σύνδεσμος Ανάρτησης : https://antiproedros.gov.gr/2009/10/07/165

Σύνδεσμοι:

[1] Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ Β’ 1306/2012: http://antiproedros.gov.gr/wp-content/uploads/2012/04/document.pdf

[2] Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ Α’ 59/15.03.2012: http://antiproedros.gov.gr/wp-content/uploads/2012/03/φεκ-πνπ.pdf

[3] ΦΕΚ 2334 – 25.07.2011: http://antiproedros.gov.gr/wp-content/uploads/2011/07/Απόφαση-Πρωθυπουργού-Συντονισμός-Δράσεων-για-Κέντρο-στον-Θ.Π..pdf

[4] ΠΡΑΞΗ 6.17.2.2010: http://antiproedros.gov.gr/wp-content/uploads/2010/06/ΠΡΑΞΗ-6.17.2.2010.pdf

[5] ΦΕΚ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β19: http://antiproedros.gov.gr/wp-content/uploads/2010/01/ΦΕΚ-ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ-Β19.pdf

[6] ΦΕΚ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Β 2430 – 09.12.2009: http://antiproedros.gov.gr/wp-content/uploads/2010/02/ΦΕΚ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ-Β-2430-09.12.2009.pdf

[7] ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ Α214-2009: http://antiproedros.gov.gr/wp-content/uploads/2010/02/ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΥΠΟΥΡΓΩΝ-ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ-Α214-2009.pdf

Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης.