Πρόγραμμα για την Οικονομική Στήριξη της Ελλάδας

Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη−μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 65/06.05.2010.

ΦΕΚ Α 65/06.05.2010
Παράρτημα Ι
Παράρτημα ΙΙ
Παράρτημα III – Μνημόνιο
Παράρτημα IV – Μνημόνιο