Συγχωνεύσεις / Καταργήσεις / Αναδιοργανώσεις φορέων του Δημοσίου

Με βάση την με αριθμό Υ169/13-1-2010 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 19 Β’/15-1-2010), έγινε ανασύνθεση της Διυπουργικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την κατάργηση, συγχώνευση, αναδιάρθρωση και μετατροπή υπηρεσιών, συμβουλίων, επιτροπών και φορέων το δημοσίου τομέα. Αρμοδιότητα της εν λόγω Επιτροπής είναι να γνωμοδοτεί προς τον Πρωθυπουργό σχετικά με την σύσταση, κατάργηση, συγχώνευση φορέων, υπηρεσιών και οργανισμών του δημοσίου τομέα.

ΦΕΚ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β19

Έως σήμερα έχουν λάβει χώρα οκτώ συνεδριάσεις της Επιτροπής και μέχρι στιγμής έχουν προκύψει τα εξής αποτελέσματα:

Α) Έχει ψηφιστεί ο Ν. 3895/2010, με τον οποίο έχουν καταργηθεί / συγχωνευθεί 77 φορείς. Μετά και την ψήφιση του Ν. 3895/2010 (ΦΕΚ 206Α’/8-12-2010) εξεδόθη (στις 22 Δεκεμβρίου 2010) σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία ρύθμιζε τα σχετικά με την εφαρμογή του ως άνω νόμου συμπεριλαμβανομένων και ζητημάτων προσωπικού.

1ος Νόμος για Συγχωνεύσεις, υπ’ αριθμ. 3895/2010 «Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του δημόσιου τομέα» (πατήστε εδώ).

Β) Έχει ψηφιστεί ο Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α’/22-8-2011, Πολυνομοσχέδιο Υπουργείου Οικονομικών), που προβλέπει την κατάργηση και συγχώνευση άλλων 44 φορέων του δημοσίου τομέα. Τη σχετική εγκύκλιο για την εφαρμογή του Νόμου έχει αναλάβει να εκδόσει το Υπουργείο Οικονομικών.

2ος Νόμος για Συγχωνεύσεις, υπ’ αριθμ. υπ’ αριθμ. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοι− νωνικής Ασφάλισης», ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ ́ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (πατήστε εδώ)

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΕΩΝ (xls) (ΝΟΜΟΣ 3895 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 4002)
 

Για την αποτελεσματική προώθηση της δράσης των συγχωνεύσεων το Γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης προχώρησε από τον Ιανουάριο του 2010 στο σχεδιασμό έργου χρηματοδοτούμενου από το ΕΣΠΑ – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση. Το έργο έχει ως στόχο την επιτάχυνση των συγχωνεύσεων και καταργήσεων φορέων του δημοσίου, με κεντρικό κυβερνητικό συντονισμό και σχεδιάστηκε με πρωτοβουλία του γραφείου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. που εποπτεύεται από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Το έργο υποστηρίζει τη Διυπουργική Επιτροπή Συγχωνεύσεων και την Κυβέρνηση στα ακόλουθα:

 1. Επεξεργασία στοιχείων των φορέων, μητρώο φορέων, μελέτες σκοπιμότητας για τους φορείς και εισήγηση προς την επιτροπή για συγχωνεύσεις και καταργήσεις.
 2. Υλοποίηση των αποφάσεων της επιτροπής, δηλαδή εκτέλεση και παρακολούθηση των συγχωνεύσεων ή εκκαθαρίσεων, αναδιοργάνωση φορέων που συγχωνεύθηκαν κοκ.

Πιο συγκεκριμένα, ορισμένες από τις δράσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το έργο, είναι:

 • δημιουργία ενός ενιαίου μητρώου νομικών προσώπων του δημοσίου με επικαιροποιημένα στοιχεία και διαδικασία συνεχούς επικαιροποίησης
 • κατηγοριοποίηση φορέων και καταγραφή πραγματικής δραστηριότητας
 • αναδιατύπωση θεσμικού και νομικού πλαισίου
 • μελέτες σκοπιμότητας συγχωνεύσεων σε θεματικές ομάδες (τουλάχιστον 20 ομάδες)
 • διατύπωση γενικής μεθοδολογίας συγχωνεύσεων, εκπόνηση οδικού χάρτη
 • προετοιμασία νομοθετικών ρυθμίσεων
 • διαδικασίες δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης
 • εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων (business plan) για τους φορείς
 • εκτέλεση της διαδικασίας συγχώνευσης ή παύσης λειτουργίας (εκκαθάρισης ή ότι προβλέπεται από το νόμο)
 • μελέτη διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
 • υποστήριξη φορέων στην αρχική τους λειτουργία
 • πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης διαδικασιών
 • δράσεις δημοσιότητας και ενημέρωσης
Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ σε ποσοστό 100%.

Οριζόντια Μελέτη Σκοπιμότητας Συγχωνεύσεων / Καταργήσεων Φορέων του Δημοσίου – Π1

10 Απριλίου, 2012 | Περισσότερα »

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί δημοσιεύεται το 1ο Παραδοτέο (Π1) του έργου «Οριζόντια Μελέτη Σκοπιμότητας Συγχωνεύσεων – Καταργήσεων Φορέων του Δημοσίου». Το έργο υλοποιείται από ανάδοχο σχήμα εταιριών στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου έργου από το ΕΣΠΑ – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διοικητική Μεταρρύθμιση  »Υλοποίηση Δράσεων που αφορούν στη διαδικασία συγχωνεύσεων και καταργήσεων φορέων του δημοσίου».

Το Παραδοτέο Π1 περιέχει ανάλυση υποθέσεων εργασίας για 100 (+- 20) σημαντικούς (από την άποψη του ύψους της δημόσιας χρηματοδότησης) φορείς του δημοσίου. Η ανάλυση αυτή αποτελεί τμήμα του συνολικού έργου και δεν μπορεί να θεωρηθεί, κατανοηθεί και εξεταστεί μεμονωμένα και αυτοτελώς αλλά μόνο σε σχέση με τα λοιπά παραδοτέα του έργου καθώς και με τους περιορισμούς που τίθενται από το πλαίσιο υλοποίησής του. Τα υπόλοιπα παραδοτέα του έργου θα δημοσιευθούν με την ολοκλήρωση και παραλαβή τους.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο παρατίθενται στο σύνδεσμο http://antiproedros.gov.gr/institutions .

 

Συνεδρίαση της Διυπουργικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής για τη σύσταση, κατάργηση, αναδιάρθρωση και μετατροπή Υπηρεσιών, Συμβουλίων, Επιτροπών και Φορέων του Δημοσίου Τομέα.

30 Μαρτίου, 2012 | Περισσότερα »

Σήμερα, Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012, συνεδρίασε στο Γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης η Διυπουργική Γνωμοδοτική Επιτροπή για την σύσταση, κατάργηση, αναδιάρθρωση και μετατροπή υπηρεσιών, συμβουλίων, επιτροπών και φορέων του δημοσίου τομέα.

Στη συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Θεόδωρου Πάγκαλου, συμμετείχαν οι Υπουργοί, κ.κ. Παντελής Καψής, Δημήτριος Ρέππας, Παύλος Γερουλάνος και Νικόλαος Σηφουνάκης.

Συμμετείχαν, επίσης, ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης, κ. Σωτήριος Λύτρας και οι Γενικοί Γραμματείς, κ.κ. Δημήτριος Στεφάνου, Ευσταθία Μπεργελέ, Ηλίας Πλασκοβίτης, Ηλίας Πεντάζος, Ιωάννης Οικονομίδης και Ιωάννης Ιωαννίδης.

Κατά τη συνεδρίαση της Διυπουργικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής συζητήθηκαν τα ακόλουθα:

1) Κατάργηση του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας και του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης και καθορισμός με νόμο της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων τους.
2) Κατάργηση του Ινστιτούτου Οικονομίας Κατασκευών και μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ).
3) Συγχώνευση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ) με το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ) ή με το Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά.
4) Κατάργηση του Εθνικού Ιδρύματος Μελετών Θεόδωρος Κολοκοτρώνης «Ο Γέρος του Μοριά».
5) Κατάργηση της Διεθνούς Ακαδημίας Ελευθερίας (ΔΑΕ).
6) Τα μέλη της επιτροπής ενημερώθηκαν σχετικά με την πορεία αναδιοργάνωσης της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης (ΕΡΤ ΑΕ).

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το Έργο «Διενέργεια και τεχνική υποστήριξη διαδικασιών συγχωνεύσεων/ καταργήσεων φορέων του Δημοσίου».

5 Μαρτίου, 2012 | Περισσότερα »
Αναθέτουσα Αρχή«Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» (ΚτΠ Α.Ε.)
Τίτλος ΈργουΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ/ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Πηγή ΧρηματοδότησηςΕΣΠΑ Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση»
Είδος ΔιαδικασίαςΑνοικτός Διαγωνισμός
Φορέας για τον οποίο προορίζεται το ΈργοΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Τόπος Παράδοσης – Τόπος Παροχής ΥπηρεσιώνΟι εγκαταστάσεις της ΚτΠ Α.Ε., Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2–4, ΤΚ 172 37 Υμηττός, καθώς και στα εκάστοτε σημεία εντός της Ελληνικής Επικράτειας που θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο των εκτελεστικών συμβάσεων που βασίζονται στη Συμφωνία – Πλαίσιο
Είδος ΣύμβασηςΣυμφωνία – Πλαίσιο Υπηρεσιών. Ταξινόμηση κατά CPV : -72000000-5: Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη. -79000000-4: Επιχειρηματικές υπηρεσίες: νομικές, μάρκετινγκ, παροχής συμβουλών, πρόσληψης, εκτύπωσης και ασφάλειας.
Προϋπολογισμός (χωρίς Φ.Π.Α.)11.800.000,00 €
Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)14.514.000,00 €
Χρηματοδότηση ΈργουΤο Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΚΤ και από Εθνικούς Πόρους. Κωδικός Πράξης: 303807 Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και συγκεκριμένα τον ενάριθμο κωδικό ΣΑ Ε158 και τον Κωδικό Πράξης 2011ΣΕ31580009
Χρόνος Υλοποίησης – Διάρκεια ΈργουΤριάντα έξι (36) μήνες. Η Διάρκεια της Συμφωνίας Πλαισίου και των Εκτελεστικών Συμβάσεων δεν θα εκτείνεται πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2015.
Προθεσμία για Υποβολή Διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης09/04/2012
Καταληκτική Ημερομηνία και Ώρα Υποβολής Προσφορών03/05/2012 και ώρα 12:00
Τόπος Κατάθεσης των ΠροσφορώνΗ έδρα της ΚτΠ Α.Ε.
Ημερομηνία και Ώρα Αποσφράγισης Προσφορών03/05/2012 και ώρα 12:00
Ημερομηνία Διακήρυξης02/03/2012
Αποστολή Παρατηρήσεωνpublic_mcsktpae.gr

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού «Διενέργεια και τεχνική υποστήριξη διαδικασιών συγχωνεύσεων/ καταργήσεων φορέων του Δημοσίου»

Απόφαση διενέργειας Ανοικτού Διαγωνισμού

Συνεδρίαση της Διυπουργικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής για τη σύσταση, κατάργηση, αναδιάρθρωση και μετατροπή Υπηρεσιών, Συμβουλίων, Επιτροπών και Φορέων του Δημοσίου Τομέα.

29 Φεβρουαρίου, 2012 | Περισσότερα »

Σήμερα, Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 2012, συνεδρίασε στο Γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης η «Διυπουργική Γνωμοδοτική Επιτροπή για την σύσταση, κατάργηση, αναδιάρθρωση και μετατροπή υπηρεσιών, συμβουλίων, επιτροπών και φορέων του δημοσίου τομέα».

Στη συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Θεόδωρου Πάγκαλου, συμμετείχαν οι Υπουργοί Δημήτριος Ρέππας, Αναστάσιος Γιαννίτσης, Γεώργιος Παπακωνσταντίνου, Σωκράτης Ξυνίδης, Ντίνος Ρόβλιας και Κωνσταντίνος Σπηλιόπουλος.
Συμμετείχε επίσης ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης, κ. Σωτήριος Λύτρας και οι Γενικοί Γραμματείς Ευσταθία Μπεργελέ, Μαρία Στρατηγάκη, Ηλίας Πεντάζος, Δημήτριος Σπυράκος και Δημήτριος Στεφάνου.

Κατά τη συνεδρίαση της Διυπουργικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής συζητήθηκαν τα ακόλουθα:

1) Τα μέλη της επιτροπής ενημερώθηκαν από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για το υπό κατάθεση σχέδιο νόμου σχετικά με την κατάργηση/συγχώνευση εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου.

2) Συγχώνευση του Κρατικού Εργοστασίου Αεροσκαφών με το Εργοστάσιο Αεροκινητήρων και Ειδικών Επιχειρησιακών Οχημάτων.

3) Συγχώνευση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Πολιτισμού – Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομίας – Εθνική Χαρτοθήκη με το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας-Θράκης.

4) Κατάργηση Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας-Πειραιά και Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης και μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους στις Περιφέρειες.

5) Κατάργηση Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας και συγχώνευσή του με τον Οργανισμό Απασχόλησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

6) Συγχώνευση HELEXPO Α.Ε. – Δ.Ε.Θ. Α.Ε.

7) Τα μέλη της επιτροπής ενημερώθηκαν από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την αναδιοργάνωση υπηρεσιών και δομών της Κεντρικής Κυβέρνησης.

Συνεδρίαση της Διυπουργικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής για τη σύσταση, κατάργηση, αναδιάρθρωση και μετατροπή Υπηρεσιών, Συμβουλίων, Επιτροπών και Φορέων του Δημοσίου Τομέα.

13 Δεκεμβρίου, 2011 | Περισσότερα »

Σήμερα, Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 11.30 πμ, πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Θεόδωρου Πάγκαλου, συνεδρίαση της Διυπουργικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής για τη σύσταση, κατάργηση, αναδιάρθρωση και μετατροπή Υπηρεσιών, Συμβουλίων, Επιτροπών και Φορέων του Δημοσίου Τομέα.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν: ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, κ. Θεόδωρος Πάγκαλος, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Ιωάννης Ραγκούσης, οι Υφυπουργοί, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Παντελής Τζωρτζάκης, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Θάνος Μωραϊτης, οι Γενικοί Γραμματείς, της Κυβέρνησης κ. Σωτήρης Λύτρας, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κα. Ευσταθία Μπεργελέ, Οικονομικών κ. Ηλίας Πλασκοβίτης και ο Γενικός Διευθυντής Προϋπολογισμού και Θησαυροφυλακίου κ. Παναγιώτης Καρακούσης.

Τα μέλη της Επιτροπής απασχόλησε η πορεία υλοποίησης των νόμων 3895/2010 και 4002/2011, που σχετίζονται με τις καταργήσεις και συγχωνεύσεις φορέων και οργανισμών του δημοσίου. Διαπιστώθηκαν ορισμένες καθυστερήσεις στην υλοποίηση αυτών και αποφασίστηκε η παρέμβαση των μελών της Επιτροπής, προκειμένου να προχωρήσουν οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες (επικαιροποιημένος πίνακας Ν. 3895/2010 και 4002/2011).
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ν.3895 KAI 4002

Επιπλέον, συζητήθηκαν νέες προτάσεις σχετικά με καταργήσεις και συγχωνεύσεις φορέων του δημοσίου. Ειδικότερα ετέθη ενώπιον της Επιτροπής προσχέδιο νόμου σχετικά με την κατάργηση και συγχώνευση φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Επίσης, κατατέθηκε εισήγηση των αρμοδίων Υφυπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Τζωρτζάκη και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Μωραΐτη, σχετικά με τη συγχώνευση Παρατηρητηρίου για την Ψηφιακή Ελλάδα με την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

Τα μέλη της Επιτροπής ενημερώθηκαν από τα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με την πορεία υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου των συγχωνεύσεων, καθώς και για την αναδιοργάνωση υπηρεσιών και δομών της Κεντρικής Κυβέρνησης.