- Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης - http://antiproedros.gov.gr -

Συγχωνεύσεις / Καταργήσεις / Αναδιοργανώσεις φορέων του Δημοσίου

30 Αυγούστου, 2011 @ 10:50 |

Με βάση την με αριθμό Υ169/13-1-2010 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 19 Β’/15-1-2010), έγινε ανασύνθεση της Διυπουργικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την κατάργηση, συγχώνευση, αναδιάρθρωση και μετατροπή υπηρεσιών, συμβουλίων, επιτροπών και φορέων το δημοσίου τομέα. Αρμοδιότητα της εν λόγω Επιτροπής είναι να γνωμοδοτεί προς τον Πρωθυπουργό σχετικά με την σύσταση, κατάργηση, συγχώνευση φορέων, υπηρεσιών και οργανισμών του δημοσίου τομέα.

ΦΕΚ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β19 [1]

Έως σήμερα έχουν λάβει χώρα οκτώ συνεδριάσεις της Επιτροπής και μέχρι στιγμής έχουν προκύψει τα εξής αποτελέσματα:

Α) Έχει ψηφιστεί ο Ν. 3895/2010, με τον οποίο έχουν καταργηθεί / συγχωνευθεί 77 φορείς. Μετά και την ψήφιση του Ν. 3895/2010 (ΦΕΚ 206Α’/8-12-2010) εξεδόθη (στις 22 Δεκεμβρίου 2010) σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία ρύθμιζε τα σχετικά με την εφαρμογή του ως άνω νόμου συμπεριλαμβανομένων και ζητημάτων προσωπικού.

1ος Νόμος για Συγχωνεύσεις, υπ’ αριθμ. 3895/2010 «Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του δημόσιου τομέα» (πατήστε εδώ [2]).

Β) Έχει ψηφιστεί ο Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α’/22-8-2011, Πολυνομοσχέδιο Υπουργείου Οικονομικών), που προβλέπει την κατάργηση και συγχώνευση άλλων 44 φορέων του δημοσίου τομέα. Τη σχετική εγκύκλιο για την εφαρμογή του Νόμου έχει αναλάβει να εκδόσει το Υπουργείο Οικονομικών.

2ος Νόμος για Συγχωνεύσεις, υπ’ αριθμ. υπ’ αριθμ. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοι− νωνικής Ασφάλισης», ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ ́ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (πατήστε εδώ [3])

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΕΩΝ (xls) [4] (ΝΟΜΟΣ 3895 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 4002)
 

Για την αποτελεσματική προώθηση της δράσης των συγχωνεύσεων το Γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης προχώρησε από τον Ιανουάριο του 2010 στο σχεδιασμό έργου χρηματοδοτούμενου από το ΕΣΠΑ – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση. Το έργο έχει ως στόχο την επιτάχυνση των συγχωνεύσεων και καταργήσεων φορέων του δημοσίου, με κεντρικό κυβερνητικό συντονισμό και σχεδιάστηκε με πρωτοβουλία του γραφείου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. που εποπτεύεται από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Το έργο υποστηρίζει τη Διυπουργική Επιτροπή Συγχωνεύσεων και την Κυβέρνηση στα ακόλουθα:

 1. Επεξεργασία στοιχείων των φορέων, μητρώο φορέων, μελέτες σκοπιμότητας για τους φορείς και εισήγηση προς την επιτροπή για συγχωνεύσεις και καταργήσεις.
 2. Υλοποίηση των αποφάσεων της επιτροπής, δηλαδή εκτέλεση και παρακολούθηση των συγχωνεύσεων ή εκκαθαρίσεων, αναδιοργάνωση φορέων που συγχωνεύθηκαν κοκ.

Πιο συγκεκριμένα, ορισμένες από τις δράσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το έργο, είναι:

 • δημιουργία ενός ενιαίου μητρώου νομικών προσώπων του δημοσίου με επικαιροποιημένα στοιχεία και διαδικασία συνεχούς επικαιροποίησης
 • κατηγοριοποίηση φορέων και καταγραφή πραγματικής δραστηριότητας
 • αναδιατύπωση θεσμικού και νομικού πλαισίου
 • μελέτες σκοπιμότητας συγχωνεύσεων σε θεματικές ομάδες (τουλάχιστον 20 ομάδες)
 • διατύπωση γενικής μεθοδολογίας συγχωνεύσεων, εκπόνηση οδικού χάρτη
 • προετοιμασία νομοθετικών ρυθμίσεων
 • διαδικασίες δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης
 • εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων (business plan) για τους φορείς
 • εκτέλεση της διαδικασίας συγχώνευσης ή παύσης λειτουργίας (εκκαθάρισης ή ότι προβλέπεται από το νόμο)
 • μελέτη διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
 • υποστήριξη φορέων στην αρχική τους λειτουργία
 • πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης διαδικασιών
 • δράσεις δημοσιότητας και ενημέρωσης
Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ σε ποσοστό 100%.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ [5]

Εκτυπώθηκε απο το Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης: http://antiproedros.gov.gr

Σύνδεσμος Ανάρτησης : http://antiproedros.gov.gr/institutions

Σύνδεσμοι:

[1] ΦΕΚ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β19: http://antiproedros.gov.gr/wp-content/uploads/2010/01/ΦΕΚ-ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ-Β19.pdf

[2] πατήστε εδώ: http://antiproedros.gov.gr/wp-content/uploads/2011/08/3895-2010.pdf

[3] πατήστε εδώ: http://antiproedros.gov.gr/wp-content/uploads/2011/08/4002-2011.pdf

[4] ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΕΩΝ (xls): http://antiproedros.gov.gr/wp-content/uploads/2011/09/merge.xls

[5] ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ: http://antiproedros.gov.gr/wp-content/uploads/2011/08/ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΕΡΓΟΥ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ-01.09.2011.pdf

Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης.