Συγχωνεύσεις / Καταργήσεις / Αναδιοργανώσεις φορέων του Δημοσίου

Με βάση την με αριθμό Υ169/13-1-2010 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 19 Β’/15-1-2010), έγινε ανασύνθεση της Διυπουργικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την κατάργηση, συγχώνευση, αναδιάρθρωση και μετατροπή υπηρεσιών, συμβουλίων, επιτροπών και φορέων το δημοσίου τομέα. Αρμοδιότητα της εν λόγω Επιτροπής είναι να γνωμοδοτεί προς τον Πρωθυπουργό σχετικά με την σύσταση, κατάργηση, συγχώνευση φορέων, υπηρεσιών και οργανισμών του δημοσίου τομέα.

ΦΕΚ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β19

Έως σήμερα έχουν λάβει χώρα οκτώ συνεδριάσεις της Επιτροπής και μέχρι στιγμής έχουν προκύψει τα εξής αποτελέσματα:

Α) Έχει ψηφιστεί ο Ν. 3895/2010, με τον οποίο έχουν καταργηθεί / συγχωνευθεί 77 φορείς. Μετά και την ψήφιση του Ν. 3895/2010 (ΦΕΚ 206Α’/8-12-2010) εξεδόθη (στις 22 Δεκεμβρίου 2010) σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία ρύθμιζε τα σχετικά με την εφαρμογή του ως άνω νόμου συμπεριλαμβανομένων και ζητημάτων προσωπικού.

1ος Νόμος για Συγχωνεύσεις, υπ’ αριθμ. 3895/2010 «Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του δημόσιου τομέα» (πατήστε εδώ).

Β) Έχει ψηφιστεί ο Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α’/22-8-2011, Πολυνομοσχέδιο Υπουργείου Οικονομικών), που προβλέπει την κατάργηση και συγχώνευση άλλων 44 φορέων του δημοσίου τομέα. Τη σχετική εγκύκλιο για την εφαρμογή του Νόμου έχει αναλάβει να εκδόσει το Υπουργείο Οικονομικών.

2ος Νόμος για Συγχωνεύσεις, υπ’ αριθμ. υπ’ αριθμ. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοι− νωνικής Ασφάλισης», ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ ́ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (πατήστε εδώ)

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΕΩΝ (xls) (ΝΟΜΟΣ 3895 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 4002)
 

Για την αποτελεσματική προώθηση της δράσης των συγχωνεύσεων το Γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης προχώρησε από τον Ιανουάριο του 2010 στο σχεδιασμό έργου χρηματοδοτούμενου από το ΕΣΠΑ – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση. Το έργο έχει ως στόχο την επιτάχυνση των συγχωνεύσεων και καταργήσεων φορέων του δημοσίου, με κεντρικό κυβερνητικό συντονισμό και σχεδιάστηκε με πρωτοβουλία του γραφείου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. που εποπτεύεται από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Το έργο υποστηρίζει τη Διυπουργική Επιτροπή Συγχωνεύσεων και την Κυβέρνηση στα ακόλουθα:

 1. Επεξεργασία στοιχείων των φορέων, μητρώο φορέων, μελέτες σκοπιμότητας για τους φορείς και εισήγηση προς την επιτροπή για συγχωνεύσεις και καταργήσεις.
 2. Υλοποίηση των αποφάσεων της επιτροπής, δηλαδή εκτέλεση και παρακολούθηση των συγχωνεύσεων ή εκκαθαρίσεων, αναδιοργάνωση φορέων που συγχωνεύθηκαν κοκ.

Πιο συγκεκριμένα, ορισμένες από τις δράσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το έργο, είναι:

 • δημιουργία ενός ενιαίου μητρώου νομικών προσώπων του δημοσίου με επικαιροποιημένα στοιχεία και διαδικασία συνεχούς επικαιροποίησης
 • κατηγοριοποίηση φορέων και καταγραφή πραγματικής δραστηριότητας
 • αναδιατύπωση θεσμικού και νομικού πλαισίου
 • μελέτες σκοπιμότητας συγχωνεύσεων σε θεματικές ομάδες (τουλάχιστον 20 ομάδες)
 • διατύπωση γενικής μεθοδολογίας συγχωνεύσεων, εκπόνηση οδικού χάρτη
 • προετοιμασία νομοθετικών ρυθμίσεων
 • διαδικασίες δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης
 • εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων (business plan) για τους φορείς
 • εκτέλεση της διαδικασίας συγχώνευσης ή παύσης λειτουργίας (εκκαθάρισης ή ότι προβλέπεται από το νόμο)
 • μελέτη διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
 • υποστήριξη φορέων στην αρχική τους λειτουργία
 • πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης διαδικασιών
 • δράσεις δημοσιότητας και ενημέρωσης
Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ σε ποσοστό 100%.

Παρακολούθηση υλοποίησης αποφάσεων συγχωνεύσεων – καταργήσεων φορέων του δημοσίου

22 Οκτωβρίου, 2011 | Περισσότερα »

Από τις συνεδριάσεις και αποφάσεις της Διυπουργικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής για τη σύσταση, κατάργηση, αναδιάρθρωση και μετατροπή Υπηρεσιών, Συμβουλίων, Επιτροπών και Φορέων του Δημόσιου Τομέα, προέκυψε η ψήφιση των κάτωθι νόμων και ειδικότερα:
1) Του Ν. 3895/2010 (ΦΕΚ 206Α’/08-12-2010), με τον οποίο καταργήθηκαν ή συγχωνεύθηκαν 77 φορείς και
2) Του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180Α’/22-08-2011), με τον οποίο καταργήθηκαν ή συγχωνεύθηκαν 31 φορείς, ενώ στον ίδιο νόμο προβλέπεται η κατάργηση, συγχώνευση ή αναδιάρθρωση 11 μεγάλων φορέων του δημοσίου, με την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης.

Το Γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης στα πλαίσια της λειτουργίας της  Διυπουργικής Επιτροπής, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και τα αρμόδια Υπουργεία, παρακολουθεί την υλοποίηση των ως άνω ψηφισθέντων νόμων.

Για τους λόγους αυτούς καταρτίστηκε σχετικός πίνακας παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης των Ν. 3895/2010 και 4002/2011, ο οποίος ανανεώνεται συνεχώς σύμφωνα με την πορεία υλοποίησης των αποφάσεων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ν. 3895 ΚΑΙ 4002 (pdf)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ν. 3895 ΚΑΙ 4002 (xlsx)

Συνάντηση Εργασίας για το Ενιαίο Μητρώο Φορέων του Δημοσίου Τομέα.

3 Οκτωβρίου, 2011 | Περισσότερα »

Σήμερα Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 13.00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Εξωτερικών «Γιάννος Κρανιδιώτης» συνάντηση εργασίας με τίτλο «Ενιαίο μητρώο φορέων του δημοσίου τομέα».

Στη συνάντηση συμμετείχαν: ο Ειδικός Γραμματέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Στέφανος Γκρίτζαλης, συνεργάτες του Γραφείου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, συνεργάτες του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης και στελέχη υπουργείων.

Η συνάντηση είχε ως αντικείμενο τη σχεδίαση, οργάνωση και υλοποίηση ολοκληρωμένου μητρώου φορέων του δημοσίου, στο πλαίσιο της δράσης που συντονίζει ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Θεόδωρος Πάγκαλος, για τις καταργήσεις, συγχωνεύσεις και αναδιαρθρώσεις φορέων και υπηρεσιών του δημοσίου τομέα.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των Υπουργείων, οι οποίοι και ανέλαβαν την επικαιροποίηση της βασικής πληροφορίας του μητρώου εντός του Οκτωβρίου.

Συλλογή στοιχείων εποπτευόμενων φορέων

14 Σεπτεμβρίου, 2011 | Περισσότερα »

Σας ενημερώνουμε οτι από 13.09.2011 έως 21.09.2011 βρίσκεται σε εξέλιξη η συλλογή δεδομένων από εποπτευόμενους φορείς του δημοσίου μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής που βρίσκεται στη σελίδα http://antiproedros.gov.gr/merge .

Για οποιαδήποτε θέμα ή πρόβλημα, οι φορείς οι οποίοι έχουν λάβει επιστολή, παρακαλούμε να επικοινωνούν μέσω του συστήματος αναφοράς προβλημάτων πατώντας εδώ .

Φορείς από τους οποίους συλλέγουμε δεδομένα: ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 13.09.2011

Ζητούμενα στοιχεία: ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δείγμα επιστολής: ΠΡΟΤΥΠΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ 13.09.2011

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
(Άρθρο 11 Ν. 2472/1997, Κανονιστική Πράξη 1/1999 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα)

Το Γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενημερώνει ότι πρόκειται να προβεί σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων (“Υποκειμένων”) με τις εξής ιδιότητες και ειδικότερα: α) πρόεδρος και μέλη διοικητικού συμβουλίου, διευθύνων σύμβουλος, διευθυντής και β) μισθωτές και εκμισθωτές ακινήτων που συμβάλλονται με τους εποπτευόμενους φορείς.

Σκοπός της επεξεργασίας: Η συλλογή στοιχείων για τη λειτουργία των εποπτευόμενων φορέων του δημοσίου, ο εξορθολογισμός των δαπανών και η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών από το κράτος προς τους πολίτες.

Αποδέκτες των δεδομένων: Για όλα τα δεδομένα: Αρμόδια Υπουργεία, κυβερνητικά όργανα, δημόσιες υπηρεσίες (αυτοτελείς ή μη), φορείς του δημοσίου, Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί.

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν πληροφορίες και να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που τα αφορούν (δικαίωμα πρόσβασης, άρθρο 12 Ν. 2472/1997, όπως ισχύει), καθώς και να προβάλλουν, οποτεδήποτε, νόμιμες αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τα αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης, άρθρο 13 Ν. 2472/1997, όπως ισχύει). Για τυχόν άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης και αντίρρησης, τα υποκείμενα μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Ζαλοκώστα 10 και Κριεζώτου, Αθήνα, τηλ.: 2131502100, fax: 2103227544, ηλεκτρονική  διεύθυνση secretaryantiproedros.gov.gr .

 

Συνεδρίαση της Διυπουργικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την σύσταση, κατάργηση, αναδιάρθρωση και μετατροπή Υπηρεσιών, Συμβουλίων, Επιτροπών και Φορέων του Δημοσίου Τομέα.

29 Ιουλίου, 2011 | Περισσότερα »

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 29 Ιουλίου 2011 και ώρα 11.30 πμ, στο Γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Θεόδωρου Πάγκαλου, συνεδρίαση της Διυπουργικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την σύσταση, κατάργηση, αναδιάρθρωση και μετατροπή Υπηρεσιών, Συμβουλίων, Επιτροπών και Φορέων του Δημοσίου Τομέα.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν: ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, κ. Θεόδωρος Πάγκαλος, οι Υπουργοί Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Δημήτριος Ρέππας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κ. Άννα Διαμαντοπούλου, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης και Δικαιοσύνης, κ. Μιλτιάδης Παπαϊωάννου, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ. Φίλιππος Σαχινίδης, οι Υφυπουργοί Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Ντίνος Ρόβλιας, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Θάνος Μωραΐτης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Μάρκος Μπόλαρης, οι Γενικοί Γραμματείς της Κυβέρνησης, κ. Σωτήριος Λύτρας, Δημόσιας Διοίκησης, κ. Ευσταθία Μπεργελέ, Οικονομικών, κ. Ηλίας Πλασκοβίτης, Δημοσίων Έργων, κ. Ιωάννης Οικονομίδης και Ολυμπιακής Αξιοποίησης, κ. Ιωάννης Πυργιώτης.

Οι εκπρόσωποι των Υπουργείων προσκόμισαν περαιτέρω ενημέρωση και προτάσεις για την εφαρμογή των χθεσινών αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, όσον αφορά τους φορείς που εποπτεύουν και την αναδιάρθρωση αυτών. Κατόπιν διεξοδικής και εποικοδομητικής συζήτησης, η Διυπουργική Επιτροπή γνωμοδότησε για τα κατωτέρω:

1) Κτηματική Εταιρία Δημοσίου (Κ.Ε.Δ. Α.Ε.). Διακοπή αυτόνομης λειτουργίας.

2) Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε.). Διακοπή αυτόνομης λειτουργίας.

3) Ελληνικός Οργανισμός Μικρών-Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.). Κατάργηση και μεταφορά αρμοδιοτήτων σε νέα Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Το Υπουργείο έχει ήδη επεξεργαστεί πρόταση και αναμένεται η κατάθεσή της αρμοδίως.

4) Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.). Διακοπή αυτόνομης λειτουργίας.

5) Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (Ε.Ι.Ν.). Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων έχει ήδη επεξεργαστεί πρόταση και αναμένεται η κατάθεσή της αρμοδίως.

6) Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.). Η Διυπουργική Επιτροπή εμμένει σε προηγούμενη απόφασή της περί περί συγχώνευσής του με τον Οργανισμό Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.), τον Οργανισμό Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης και Απασχόλησης (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.)-ΔΗΜΗΤΡΑ και τον Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.). Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει ήδη επεξεργαστεί πρόταση και αναμένεται η κατάθεσή της αρμοδίως.

7) Εταιρία Τουριστικής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Α. Α.Ε.). Διακοπή αυτόνομης λειτουργίας και αξιοποίηση κάποιων εκ των ακινήτων που διαχειρίζεται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

8) Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.). Κατάργηση μη βιώσιμων υπηρεσιών και οργανωτικός εκσυγχρονισμός της εταιρίας.

9) Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ. Α.Ε.) – Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων (Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε.) – Θέμις Κατασκευαστική Α.Ε.. Συγχώνευση σε ενιαίο κατασκευαστικό φορέα.

Από τις καταργήσεις και συγχωνεύσεις αναμένεται εξοικονόμηση 150 εκατομμυρίων Ευρώ για το τρέχον έτος.

Ενημέρωση Υποκειμένων Προσωπικών Δεδομένων

5 Μαΐου, 2011 | Περισσότερα »

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
(Άρθρο 11 Ν. 2472/1997, Κανονιστική Πράξη 1/1999 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα)

Το Γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενημερώνει ότι πρόκειται να προβεί σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων (“Υποκειμένων”) με τις εξής ιδιότητες και ειδικότερα: α) πρόεδρος και μέλη διοικητικού συμβουλίου, διευθυντής, αναπληρωτής διευθυντής, διευθύνων σύμβουλος, πρόεδρος και μέλη επιστημονικού συμβουλίου ερευνητικών κέντρων και β) μισθωτές και εκμισθωτές ακινήτων που συμβάλλονται με τα ερευνητικά κέντρα.

Σκοπός της επεξεργασίας: Στα πλαίσια εξορθολογισμού της δημόσιας διοίκησης και των δημοσίων οικονομικών, η Διυπουργική Γνωμοδοτική Επιτροπή για την κατάργηση και συγχώνευση φορέων του δημοσίου φορέα, της οποίας προΐσταται ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, εξετάζει περιπτώσεις φορέων και οργανισμών, οι οποίοι είτε παρουσιάζουν οικονομικά ελλείμματα, είτε ο σκοπός για τον οποίο ιδρύθηκαν δεν εξυπηρετείται, είτε ακόμα υπάρχουν φορείς με κοινό αντικείμενο, στόχο και σκοπό.

Αποδέκτες των δεδομένων: Για όλα τα δεδομένα: Αρμόδια Υπουργεία, κυβερνητικά όργανα, δημόσιες υπηρεσίες (αυτοτελείς ή μη).

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν πληροφορίες και να προβάλλουν, οποτεδήποτε, νόμιμες αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τα αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης, άρθρο 13 Ν. 2472/1997, όπως ισχύει). Για τυχόν άσκηση του δικαιώματος αντίρρησης, τα υποκείμενα μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Ζαλοκώστα 10 και Κριεζώτου, Αθήνα, με την κα Γεωργία Γκέργκη, τηλέφωνο 2131502109, fax 2103227544, ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]