Συγχωνεύσεις / Καταργήσεις / Αναδιοργανώσεις φορέων του Δημοσίου

Με βάση την με αριθμό Υ169/13-1-2010 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 19 Β’/15-1-2010), έγινε ανασύνθεση της Διυπουργικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την κατάργηση, συγχώνευση, αναδιάρθρωση και μετατροπή υπηρεσιών, συμβουλίων, επιτροπών και φορέων το δημοσίου τομέα. Αρμοδιότητα της εν λόγω Επιτροπής είναι να γνωμοδοτεί προς τον Πρωθυπουργό σχετικά με την σύσταση, κατάργηση, συγχώνευση φορέων, υπηρεσιών και οργανισμών του δημοσίου τομέα.

ΦΕΚ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β19

Έως σήμερα έχουν λάβει χώρα οκτώ συνεδριάσεις της Επιτροπής και μέχρι στιγμής έχουν προκύψει τα εξής αποτελέσματα:

Α) Έχει ψηφιστεί ο Ν. 3895/2010, με τον οποίο έχουν καταργηθεί / συγχωνευθεί 77 φορείς. Μετά και την ψήφιση του Ν. 3895/2010 (ΦΕΚ 206Α’/8-12-2010) εξεδόθη (στις 22 Δεκεμβρίου 2010) σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία ρύθμιζε τα σχετικά με την εφαρμογή του ως άνω νόμου συμπεριλαμβανομένων και ζητημάτων προσωπικού.

1ος Νόμος για Συγχωνεύσεις, υπ’ αριθμ. 3895/2010 «Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του δημόσιου τομέα» (πατήστε εδώ).

Β) Έχει ψηφιστεί ο Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α’/22-8-2011, Πολυνομοσχέδιο Υπουργείου Οικονομικών), που προβλέπει την κατάργηση και συγχώνευση άλλων 44 φορέων του δημοσίου τομέα. Τη σχετική εγκύκλιο για την εφαρμογή του Νόμου έχει αναλάβει να εκδόσει το Υπουργείο Οικονομικών.

2ος Νόμος για Συγχωνεύσεις, υπ’ αριθμ. υπ’ αριθμ. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοι− νωνικής Ασφάλισης», ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ ́ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (πατήστε εδώ)

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΕΩΝ (xls) (ΝΟΜΟΣ 3895 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 4002)
 

Για την αποτελεσματική προώθηση της δράσης των συγχωνεύσεων το Γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης προχώρησε από τον Ιανουάριο του 2010 στο σχεδιασμό έργου χρηματοδοτούμενου από το ΕΣΠΑ – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση. Το έργο έχει ως στόχο την επιτάχυνση των συγχωνεύσεων και καταργήσεων φορέων του δημοσίου, με κεντρικό κυβερνητικό συντονισμό και σχεδιάστηκε με πρωτοβουλία του γραφείου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. που εποπτεύεται από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Το έργο υποστηρίζει τη Διυπουργική Επιτροπή Συγχωνεύσεων και την Κυβέρνηση στα ακόλουθα:

 1. Επεξεργασία στοιχείων των φορέων, μητρώο φορέων, μελέτες σκοπιμότητας για τους φορείς και εισήγηση προς την επιτροπή για συγχωνεύσεις και καταργήσεις.
 2. Υλοποίηση των αποφάσεων της επιτροπής, δηλαδή εκτέλεση και παρακολούθηση των συγχωνεύσεων ή εκκαθαρίσεων, αναδιοργάνωση φορέων που συγχωνεύθηκαν κοκ.

Πιο συγκεκριμένα, ορισμένες από τις δράσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το έργο, είναι:

 • δημιουργία ενός ενιαίου μητρώου νομικών προσώπων του δημοσίου με επικαιροποιημένα στοιχεία και διαδικασία συνεχούς επικαιροποίησης
 • κατηγοριοποίηση φορέων και καταγραφή πραγματικής δραστηριότητας
 • αναδιατύπωση θεσμικού και νομικού πλαισίου
 • μελέτες σκοπιμότητας συγχωνεύσεων σε θεματικές ομάδες (τουλάχιστον 20 ομάδες)
 • διατύπωση γενικής μεθοδολογίας συγχωνεύσεων, εκπόνηση οδικού χάρτη
 • προετοιμασία νομοθετικών ρυθμίσεων
 • διαδικασίες δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης
 • εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων (business plan) για τους φορείς
 • εκτέλεση της διαδικασίας συγχώνευσης ή παύσης λειτουργίας (εκκαθάρισης ή ότι προβλέπεται από το νόμο)
 • μελέτη διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
 • υποστήριξη φορέων στην αρχική τους λειτουργία
 • πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης διαδικασιών
 • δράσεις δημοσιότητας και ενημέρωσης
Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ σε ποσοστό 100%.

Συνεδρίαση Διυπουργικής Επιτροπής για τη σύσταση, κατάργηση, αναδιάρθρωση και μετατροπή Υπηρεσιών, Συμβουλίων, Επιτροπών και Φορέων του Δημόσιου Τομέα

22 Νοεμβρίου, 2010 | Περισσότερα »

Συνεδρίασε, σήμερα, 22 Νοεμβρίου 2010 στο Γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης υπό την προεδρία του η Διυπουργική Γνωμοδοτική Επιτροπή για τη σύσταση, κατάργηση, αναδιάρθρωση και μετατροπή Υπηρεσιών, Συμβουλίων, Επιτροπών και Φορέων του Δημόσιου Τομέα με θέματα: 1) Την κατάργηση των ανώνυμων εταιριών “ΑΓΡΟΤΗΜΑ  Α.Ε.”  και “ΟΠΕΠ Α.Ε.”, 2) Επιτάχυνση των συγχωνεύσεων.

Θέμα 1ο

Η Επιτροπή αφού εκτίμησε όλα τα στοιχεία, που τέθηκαν υπόψη της, αποφάσισε:

α) την κατάργηση της εταιρίας “ΑΓΡΟΤΗΜΑ  Α.Ε.” η οποία συστάθηκε το 2009 και χρησίμευσε ως όχημα για ευρείας έκτασης σπατάλη αλλά και πληθώρα παράνομων προσλήψεων. Ειδικότερα την 26η Αυγούστου 2009 συνήφθησαν 34 συμβάσεις έργου εκτός ΑΣΕΠ υπό καθεστώς πλήρους αδιαφάνειας. Αυτή τη στιγμή το διαθέσιμο υπόλοιπο της εταιρίας ανέρχεται σε 20, περίπου, ευρώ, όταν το μετοχικό της κεφάλαιο είναι 450.000€,

β) την κατάργηση της εταιρίας “ΟΠΕΠ Α.Ε.”, στην οποία μόνο το χρονικό διάστημα Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2009 προσλήφθηκαν, αναιτίως, περισσότερα από 170 άτομα, με αποτέλεσμα να εκτοξευθεί το κόστος μισθοδοσίας από 250.000€ τον Ιούνιο του 2009 σε 600.000€ το μήνα Σεπτέμβριο του 2009. Σημειώνεται ότι κάποιοι από τους νεοπροσληφθέντες ελάμβαναν 4.000, ή ακόμα 5.000 ευρώ μηνιαίως. Η κατάργηση του ΟΠΕΠ ΑΕ έρχεται σε συνέχεια της κατάργησης του διοικητικού της συμβουλίου.

Θέμα 2ο

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου δράσης της Διυπουργικής Επιτροπής κατέστη εμφανές ότι η επιτάχυνση και εμβάθυνση της όλης διαδικασίας εξαρτάται και ως εκ τούτου θα πρέπει να συνδεθεί με την γενικότερη πολιτική για την αναδιοργάνωση του Κράτους, η οποία έχει 4 κύριες δράσεις:

α. Την αναδιοργάνωση των Υπουργείων και των υπηρεσιών τους στην κατεύθυνση της μείωσης του συνολικού αριθμού των υφισταμένων υπηρεσιών

β. Συγχωνεύσεις και καταργήσεις φορέων του δημοσίου (συμπεριλαμβάνεται η ολοκλήρωση του αντίστοιχου Ενιαίου Μητρώου Φορέων καθώς έως σήμερα το ελληνικό κράτος δεν διέθετε τέτοιο εργαλείο)

γ. Διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού με αξιοποίηση της απογραφής των Δημοσίων Υπαλλήλων

δ. Κωδικοποίηση της νομοθεσίας

Για την πρώτη και την τρίτη δράση την κύρια ευθύνη έχει το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για την δεύτερη δράση την κύρια ευθύνη έχει ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης συνεπικουρούμενος από τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης και για την τέταρτη δράση, ο Υπουργός Επικρατείας.

Στόχος είναι ένας “Καλλικράτης του Κράτους”. Για να επιτευχθεί ο αναγκαίος συντονισμός των τεσσάρων επιμέρους δράσεων συγκροτείται Ομάδα Δράσης με τη συμμετοχή του Γραφείου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, του Γραφείου του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Γραφείου του Υπουργού Οικονομικών, του Γραφείου του  Υπουργού Επικρατείας και Επενδύσεων και του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ 22.11.2010

Ανασύνθεση της Διυπουργικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής για τη σύσταση, κατάργηση, αναδιάρθρωση και μετατροπή Υπηρεσιών, Συμβουλίων, Επιτροπών και Φορέων του Δημόσιου Τομέα, ΦΕΚ B 19/15.01.2010

15 Ιανουαρίου, 2010 | Περισσότερα »

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 19

Ανασύνθεση της Διυπουργικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής για τη σύσταση, κατάργηση, αναδιάρθρωση και μετατροπή Υπηρεσιών, Συμβουλίων, Επιτροπών και Φορέων του Δημόσιου Τομέα (Απόφ. Πρωθ. 189/19.07.2006 (ΦΕΚ Β’ 953) και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της………………………………………..    1

ΦΕΚ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β19

Ενιαίο Μητρώο Φορέων

14 Ιανουαρίου, 2010 | Περισσότερα »

Κατόπιν εντολής του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Θεόδωρου Πάγκαλου ξεκίνησε μια συγκροτημένη προσπάθεια για τη δημιουργία ενός Ενιαίου Μητρώου Φορέων του Δημοσίου. Στο μητρώο θα περιλαμβάνονται φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Οι φορείς θα επικαιροποιούνται με ευθύνη των Υπουργείων ενώ το Γραφείο του Αντιπροέδρου προχωρά σε αντιπαραβολή στοιχείων με μητρώα από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, το Υπουργείο Εσωτερικών, την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και άλλες πηγές. Η διαδικασία ενημέρωσης είναι σε εξέλιξη.

Το Ενιαίο Μητρώο Φορέων υλοποιείται σε διαδικτυακό περιβάλλον και κάθε χρονική στιγμή τα Υπουργεία ή κάθε άλλη ενδιαφερόμενη υπηρεσία, έχει πρόσβαση στα στοιχεία σε πραγματικό χρόνο. Τα στοιχεία των φορέων δύνανται να επικαιροποιούνται συνεχώς.

Μετά την ολοκλήρωση κατάρτισης του μητρώου προβλέπεται να δημοσιευθεί στο διαδίκτυο ώστε οι Έλληνες πολίτες να έχουν άμεση ενημέρωση για τους φορείς του Δημοσίου.