Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ)

Το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται μέσα σε ένα πλαίσιο εξαιρετικά δυσμενών οικονομικών συνθηκών. Η πολιτική αντιμετωπίζει μια τριπλή πρόκληση: α) την εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών της χώρας μέσω αποτελεσματικών διαρθρωτικών μέτρων με στόχο τη μείωση του ελλείμματος του προϋπολογισμού και του λόγου του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ, β) τη διασφάλιση συνθηκών για την επίτευξη θετικού ρυθμού ανάπτυξης από το τέλος του 2010 και γ) την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μακροπρόθεσμα.

Η επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας τα τελευταία χρόνια αντικατοπτρίζεται στη διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών από 6,3% το 2004 σε 14,7% το 2008, στις μικρές εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων και στη μείωση του ποσοστού των ιδιωτικών επενδύσεων και των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη τόσο ως ποσοστό της συνολικής επένδυσης όσο και ως ποσοστό του ΑΕΠ. Οι ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι κυρίως μικρές και πολύ μικρές σε μέγεθος σε σχέση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, αντιμετωπίζουν αυξημένες δυσκολίες στο να παραμείνουν ανταγωνιστικές τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά. Κατά συνέπεια, η αύξηση των εξαγωγών επιβραδύνεται και τα μερίδια αγοράς των ελληνικών επιχειρήσεων χάνονται.

Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, προωθούνται μια σειρά μεταρρυθμίσεων που επιφέρουν αλλαγές όχι μόνο στα δημόσια οικονομικά, αλλά ταυτόχρονα συμβάλουν στην αλλαγή νοοτροπίας, στην αλλαγή του προτύπου ανάπτυξης και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

Παρακάτω, οι μεταρρυθμίσεις αυτές κατατάσσονται στις ακόλουθες πέντε κατηγορίες:

  • Βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων οικονομικών.
  • Μέτρα για την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης.
  • Ενίσχυση της ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα.
  • Δημιουργία ενός πιο αποτελεσματικού δημόσιου τομέα.
  • Οριζόντιες παρεμβάσειςΗ παρακολούθηση υλοποίησης του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης με εντολή του Πρωθυπουργού παρακολουθεί την υλοποίηση του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Η παρακολούθηση υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης γίνεται συστηματικά από το Γραφείο του Αντιπροέδρου με τη λειτουργία του Συστήματος Παρακολούθησης Δράσεων του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Οι προωθούμενες μεταρρυθμίσεις έχουν κωδικοποιηθεί σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα το οποίο ακολουθούν τα Υπουργεία στα πλαίσια της υλοποίησης του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Το χρονοδιάγραμμα αυτό είναι το παράρτημα Δ “Χρονοδιάγραμμα Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων” του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Το σύστημα παρακολούθησης βασίζεται σε online εφαρμογή στην οποία έχουν πρόσβαση συνεργάτες των Υπουργείων, οι οποίοι και τροφοδοτούν το σύστημα με δεδομένα. Το κάθε Υπουργείο αποστέλλει σε τακτά χρονικά διαστήματα την κατάσταση της κάθε δράσης μέσω ειδικής online διαδικασίας. Τα δεδομένα συλλέγονται από το σύστημα και ύστερα από τυπική διαδικασία ελέγχου για την ορθότητά τους ενσωματώνονται στο σύστημα. Στον πίνακα με την κατάσταση των δράσεων υπάρχει συνεχής πρόσβαση (online) όλων των Υπουργείων ώστε τα πολιτικά στελέχη να είναι ενημερωμένα με την πιο πρόσφατη πληροφορία για την κατάσταση των δράσεων. Επιπλέον υπάρχει συνεχής online πρόσβαση των στελεχών του Γραφείου του Πρωθυπουργού, του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονομικών και του Σώματος Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων.

Κάθε 15 ημέρες εκπονείται αναφορά υλοποίησης του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης, η οποία αποτελεί το στιγμιότυπο της κατάστασης των δράσεων για τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Η αναφορά κοινοποιείται από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης στον Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς και δημοσιεύεται στο διαδίκτυο, στο δικτυακό τόπο του Γραφείου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης http://antiproedros.gov.gr .

Στην αναφορά απεικονίζονται οι δράσεις του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης και ανά δράση το Υπεύθυνο Υπουργείο, Χρονοδιάγραμμα, Κατάσταση της δράσης, Λεπτομέρειες Κατάστασης καθώς και οι σχετικές αποφάσεις ή νόμοι. Οι δράσεις οι οποίες βρίσκονται σε αναμονή έναρξης ή υλοποίησης εντός χρονοδιαγράμματος απεικονίζονται με λευκή σκίαση, οι δράσεις οι οποίες ολοκληρώνονται εντός χρονοδιαγράμματος με πράσινη σκίαση και οι δράσεις οι οποίες βρίσκονται εκτός χρονοδιαγράμματος με κόκκινη σκίαση.

Κατεβάστε σε μορφή pdf το Επικαιροποιημένο Ελληνικό Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Αναφορά ΠΣΑ No. 24 | 02.05.2011

3 Μαΐου, 2011 | Περισσότερα »

Αναφορά υλοποίησης του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης No. 24, 02.05.2011.
ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΣΑ ΝΟ 24 02.5.2011

Αναφορά ΠΣΑ No. 23 | 01.04.2011

1 Απριλίου, 2011 | Περισσότερα »

Αναφορά υλοποίησης του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης No. 23, 01.04.2011.
ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΣΑ ΝΟ 23 01.04.2011

Αναφορά ΠΣΑ No. 22 | 02.03.2011

2 Μαρτίου, 2011 | Περισσότερα »

Αναφορά υλοποίησης του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης No. 22, 02.03.2011.
ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΣΑ ΝΟ 22 02.03.2011

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΣΑ ΝΟ 21| 01.02.2011.

2 Φεβρουαρίου, 2011 | Περισσότερα »

Αναφορά υλοποίησης του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης No. 21, 01.02.2010.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΣΑ ΝΟ 21 01.02.2011

Αναφορά ΠΣΑ No. 20 | 05.01.2011

5 Ιανουαρίου, 2011 | Περισσότερα »

Αναφορά υλοποίησης του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης No. 20, 05.01.2011.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΣΑ ΝΟ 20 05.01.2011

Αναφορά ΠΣΑ No. 19 | 03.12.2010

3 Δεκεμβρίου, 2010 | Περισσότερα »

Αναφορά υλοποίησης του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης No. 19, 03.12.2010.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΣΑ ΝΟ 19 03.12.2010

Αναφορά ΠΣΑ No. 18 | 02.11.2010

2 Νοεμβρίου, 2010 | Περισσότερα »

Αναφορά υλοποίησης του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης No. 18, 02.11.2010.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΣΑ ΝΟ 18 02.11.2010

Αναφορά ΠΣΑ No. 17 | 15.10.2010

15 Οκτωβρίου, 2010 | Περισσότερα »

Αναφορά υλοποίησης του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης No. 17, 15.10.2010.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΣΑ ΝΟ 17 15.10.2010

Αναφορά ΠΣΑ No. 16 | 01.10.2010

1 Οκτωβρίου, 2010 | Περισσότερα »

Αναφορά υλοποίησης του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης No. 16, 01.10.2010.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΣΑ ΝΟ 16 01.10.2010

Αναφορά ΠΣΑ No. 15 | 15.09.2010

15 Σεπτεμβρίου, 2010 | Περισσότερα »

Αναφορά υλοποίησης του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης No. 15, 15.09.2010.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΣΑ ΝΟ 15 15.09.2010